Postępowania awansowe

Doktoraty

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Doktorant
Tytuł rozprawy doktorskiej
Promotor (1)
Promotor pomocniczy (2)
Recenzenci
rozprawy doktorskiej
Data otwarcia przewodu doktorskiego
Data nadaniu stopnia doktora
Streszczenie
Streszczenie ENG
Recencja 1
Recencja 2
Zawiadomienie o obronie
mgr Magdalena Łapot
„Wybrane mechanizmy neuronalnej regulacji ekspresji genu GnRH i genu receptora GnRH w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy”
dr hab. Magdalena Olga Ciechanowska,
profesor uczelni
1. prof. dr hab. Stanisław Okrasa, UWM, Olsztyn
2. prof. dr hab. Janina Skipor-Lachuta, IRZiBŻ PAN, Olsztyn
17/06/2008
27/10/2022
Streszczenie
Streszczenie_ENG
Recencja 1
Recencja 2
Zawiadomienie o obronie
mgr Bartosz Jarosław Przybył
,,Modulacyjne działanie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF)
w regulacji osi gonadotropowej i somatotropowej na poziomie podwzgórze-przysadka u owcy”
1) dr hab. Anna Wójcik-Gładysz,
profesor instytutu
2) dr Michał Szlis, IFŻZ PAN
1. dr hab. Edyta Molik, prof URK, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
2. prof. dr hab. Jan Udała, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
21/02/2018
09/03/2022
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Karolina Wojtulewicz
,,Wpływ fotoperiodu i stanu zapalnego na aktywność sekrecyjną części guzowatej przysadki samicy owcy”
dr hab. inż. Andrzej Herman,
profesor instytutu
1. dr hab. Edyta Molik, prof URK, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
2. prof. dr hab. Marek Koziorowski, Uniwersytet Rzeszowski
24/11/2015
25/09/2018
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Elżbieta Marciniak
”Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GnRH/LH u owcy w okresie laktacji”
prof. dr hab. Tomasz Misztal1. dr hab. Agnieszka Blitek, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
2. prof. dr hab. Stanisław Okrasa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
22/02/2011
06/12/2017
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Natalia Chmielewska
,,Stresogenny wpływ wczesnego odsadzenia na czynności układu podwzgórzowo-somatotropowego u jagniąt zależnie od płci”
dr hab. Marta Wańkowska1. prof. dr hab. Jan Udała, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
2. prof. dr hab. Andrzej Sechman, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
24/11/2015
13/12/2016
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Grzegorz Mikołaj Kotarba
„Ośrodkowy wpływ kompleksu Cu-gonadoliberyna na aktywność transkrypcyjną wybranych genów sieci gonadotropowej w przednim płacie przysadki szczura”
dr hab. Alina Gajewska,
profesor instytutu
1. prof. dr hab. n. med. Marlena Juszczak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. prof. dr hab. Stanisław Okrasa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
24/11/2015
13/12/2016
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Michał Szlis
„Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadrotropowej u owiec”
„Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadrotropowej u owiec”

dr hab. Anna Wójcik-Gładysz,
profesor instytutu
1. prof. dr hab. Marek Koziorowski, Uniwersytet Rzeszowski
2. prof. dr hab. Paweł Maćkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
24/11/2015
28/06/2016
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Monika Małgorzata Sobol
„Zależność między pobraniem kwasów tłuszczowych omega-3 a ich zawartością w wybranych tkankach świń genetycznie zróżnicowanych otłuszczeniem”
prof. dr hab. Stanisława RajRecenzent: prof. dr hab. Ewa Hanczakowska, Instytut Zootechniki PIB, Balice
Recenzent: prof. dr hab. Anna Czech, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20/02/2013
28/06/2016
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Małgorzata Paulina Majewska
„Wpływ tanin na procesy trawienne owiec
i jakość jagnięciny”
dr hab. Barbara Kowalik,
profesor instytutu
1. dr hab. Renata Klebaniuk, prof. nadzw. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2. prof. dr hab. Prof. dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
25/11/2014
23/02/2016
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Marcin Barszcz
„Aktywność flory bakteryjnej i stan bariery ochronnej błony śluzowej jelita grubego młodych świń żywionych paszami z dodatkiem inuliny”
1) prof. dr hab. Jacek Skomiał
2) dr hab. Marcin Taciak
1. prof. dr hab. Ewa Hanczakowska, Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
2. prof. dr hab. Zenon Zduńczyk, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
24/11/2015
13/12/2016
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Magdalena Cieślak
„Stresogenny wpływ wczesnego przerwania odchowu przy matce na wydzielanie hormonów gonadotropowych w trakcie rozwoju jagniąt”
dr hab. Marta Wańkowska, profesor instytutu 1. dr hab. Janina Skipor, prof. nadzw., lnstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie
2. dr hab. Joanna Śliwowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
24/06/2014
23/06/2015
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Małgorzata Hasiec
„Rola salsolinolu w regulacji aktywności sekrecyjnej układu podwzgórze-przysadka-nadnercza
u owcy w laktacji”
prof. dr hab. Tomasz Misztal1. prof. dr hab. Marek Koziorowski, Uniwersytet Rzeszowski
2. dr hab. Joanna Śliwowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25/02/2014
24/11/2015
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Karolina Ola Haziak
„Liposacharyd jako bezpośredni modulator aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowego u owcy – badania in vivo oraz in vivo”
1) prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba
2) dr Andrzej Przemysław Herman
1. prof. dr hab. Stanisław Okrasa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2. prof. dr hab. Elżbieta Waśilewska-Dziubińska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
25/02/2014
24/02/2015
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr inż. Katarzyna Stan-Głasek
„Zdolność wykorzystania sacharozy i polimerów fruktozy przez bakterie żwaczowe szczepu k3 Pseudobutyrivibrio ruminis”
prof. dr hab. Tadeusz Michałowski1. prof. dr hab. Jacek Bielecki
Uniwersytet Warszawski
2. prof. dr hab. Kazimierz Kochman
(lnstytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
17/06/2008
23/06/2015
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Paweł Konieczka
“Wpływ rodzaju tłuszczu, okresu jego podawania oraz dodatku witaminy E na profil kwasów tłuszczowych i właściwości funkcjonalne mięsa kurcząt brojlerów”
prof. dr hab. Stefania Smulikowska1. prof. dr hab. Jan Jankowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2. prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
23/02/2012
25/11/2014
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Renata Miltko
,,Zdolności chitynolityczne orzęsków Eudiplodinium maggii
i ich udział w przemianach chityny w żwaczu”
prof. dr hab. Tadeusz Michałowski1. prof. dr hab. Bronisław Cymborowski
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Biolog ii)
2. prof. dr hab. Kazimierz Kochman
lnstytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
19/06/2007
29/06/2011
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Anna Tuśnio
,,Stan funkcjonalny przewodu pokarmowego prosiąt i kurcząt żywionych mieszankami z udziałem białka i włókna ziemniaczanego”
prof. dr hab. Stefania Smulikowska1. prof. dr hab. Jerzy Koreleski
(lnstytut Zootechniki – Państwowy lnstytut Badawczy w Balicach
2. prof. dr hab. Zenon Zduńczyk
lnstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
06-02-2007
08-12-2010
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Magdalena Olga Ciechanowska
,,Ekspresja genów GnRH i receptora GnRH w układzie podwzgórzowo_przysadkowym owcy w różnych stanach fizjologicznych; wpływ czynników stresogennych”
prof. dr hab. Franciszek Przekop1. doc. dr hab. Janina Skipor
lnstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Zywności PAN w Olsztynie
2. prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii,
Zakład Fizjolog i i Zwierząt
17/06/2008
23/02/2011
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Anna Kotunia
„Rola egzogennej greliny w regulacji dojrzewania jelita cienkiego u nowonorodzonych prosiąt”
prof. dr hab. Romuald Zabielski1. prof. dr hab. Artur Dembiński
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
2. prof. dr hab. Krzysztof W. Nowok
Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu
07/03/2006
23/06/2009
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr inż. Andrzej Przemysław Herman
„Wpływ stresu immunologicznego i interleukiny-B na układ podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowy u anestralnych owiec”
prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba
1. prof. dr hab. Stanisław Okrasa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2. prof. dr hab. Jolanta Polkowska
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. Jana Kielanowskiego PAN
19/06/2007
23/06/2009
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Ewa Helena Poławska
,,Wpływ żywieniowej regulacji wzrostu
na otłuszczenie, profil kwasów tłuszczowych
i mikrostrukturę mięśni rosnących świń”
prof. dr hab. Stanisława Raj1. prof. dr hab. Władysław Migdoł
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2. prof. dr hab. Ewo Sawosz Chwolibog
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
19/02/2008
23/06/2009
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Konrad Górski
,,Rola salsolinolu w regulacji sekrecji prolaktyny u owcy we wczesnym okresie laktacji”
prof. dr hab. Tomasz Misztal1. prof. dr hab. Luiza Dusza
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2. prof. dr hab. Edward Wierzchoś
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
19/02/2008
23/06/2009
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Anna Michaluk
,,Stabilność i aktywność fizjologiczna cząsteczki gonodoliberyny po jej skompleksowaniu z jonem miedzi”
dr hab. prof. Alina Gajewska1. prof. dr hab. Krystyna Pierzchała-Koziec
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
2. prof. dr hab. Jadwiga Przała
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
19/02/2008
23/06/2009
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr inż. Jacek Michalski
,,Wykorzystanie endogennego azotu mocznika do syntezy białka bakteryjnego w żwaczu i białku mleka u kóz żywionych dawkami o różnej zawartości białka”
prof. dr hab. Jan Kowalczyk1. prof. dr hab. Juliusz Strzetelski
Instytut Zootechniki – Poństwowy Instytut Badawczy w Balicach
2. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
19/02/2008
23/06/2009
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
mgr Katarzyna Korniluk
,,Profil kwasów tłuszczowych i wybranych pierwiastków u szczurów i owiec żywionych paszą z dodatkiem selenu, cynku
i witaminy E lub izomerów sprzężonego kwasu linolowego”
prof. dr hab. Marian Czauderna1. prof. dr hab. Paweł Pisulewski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
2. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strobel
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
20/06/2006
18/02/2009
Streszczenie
Recencja 1
Recencja 2
Skip to content