Misja

Misją Instytutu jest dążenie do doskonałości
w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań
z zakresu nauk biologicznych
oraz zootechniki i rybactwa
z zachowaniem najwyższych standardów
oraz upowszechnianie uzyskanych wyników.

Cele strategiczne

 1. Prowadzenie podstawowych i aplikacyjnych badań naukowych na wysokim poziomie merytorycznym.
 2. Koherencja tematyki badawczej z potrzebami gospodarki narodowej i społeczeństwa.
 3. Budowanie potencjału naukowego poprzez kształcenie i rozwój kadry naukowej.
 4. Wzmocnienie znaczenia i pozycji Instytutu na arenie międzynarodowej poprzez udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.
 5. Integracja i optymalizacja wykorzystania infrastruktury Instytutu.
 6. Popularyzacja wyników badań naukowych.

...i ich realizacja

 1. Inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne technologie badawcze oraz krajową i międzynarodową współpracę naukową z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi w zakresie prowadzenia oraz organizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
 2. Doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Instytutu prowadzące do optymalizacji liczby zakładów i tworzenia specjalistycznych laboratoriów (core facilities). Rozwój nowych grup badawczych tworzonych wokół liderów naukowych.
 3. Konsolidacja tematyki badawczej i współpracy poszczególnych zespołów, w celu uzyskania synergii wewnętrznej prowadzącej do zwiększenia jakości badań.
 4. Dywersyfikacja źródeł finansowania badań, poprzez rozwijanie współpracy z jednostkami sektora publicznego i prywatnego, w szczególności z szeroko rozumianym środowiskiem medycznym w oparciu o infrastrukturę Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych oraz Laboratorium Analizy Bariery Ochronnej Przewodu Pokarmowego.
 5. Upowszechnianie osiągnięć Instytutu oraz Polskiej Akademii Nauk, w tym zwiększenie prestiżu międzynarodowego czasopisma Journal of Animal and Feed Sciences.
Skip to content