Zespół ds. dobrostanu zwierząt

Skład Zespołu

Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz Misztal
🖂 t.misztal@ifzz.pl

Zastępca: Dr hab. inż. Anna Antuszewicz, profesor instytutu
🖂 a.antuszewicz@ifzz.pl

Sekretarz: Mgr Misza Kinsner

Członkowie:
– Dr inż. Marcin Barszcz
– Dr Michał Szlis
– mgr Monika Tomczyk

Zadania Zespołu

Zadania Zespołu ds. dobrostanu zwierząt określa art. 25 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. 2015, poz. 266. z poźn. zm.).

Do zadań tych należy:

 • udzielanie porad w sprawach:
  – związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  – znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji,
  – prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
  – związanych z organizowanymi szkoleniami;
 • udzielanie porad dotyczących stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia (3R),
  a także przekazywanie na bieżąco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad;
 • opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
 • monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek, oraz ułatwianie wzajemnego udostępniania pozyskanych narządów lub tkanek między hodowcami, dostawcami i użytkownikami;
 • monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku, lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
 • zgłaszaniu kierownikowi jednostki przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
 • kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia;
 • opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Powyższe zadania Zespół ds. dobrostanu realizuje we współpracy z lekarzem weterynarii świadczącym usługi weterynaryjne w ośrodkach dla zwierząt.

Zasady postępowania ze zwierzętami

W Instytucie obowiązują ustalone zasady postępowania ze zwierzętami, określone przez Zespół ds. dobrostanu zwierząt, które obejmują:

 • zasady ogólne
 • czynności związane z pozyskaniem i dostarczaniem zwierząt
 • uwagi dotyczące utrzymania zwierząt
 • obowiązki lekarza weterynarii
 • postępowanie przy uśmiercaniu i utylizacji zwierząt wykorzystanych
  w doświadczeniu
 • prowadzenie dokumentacji procedur i ewidencji zwierząt

Zasady postępowania ze zwierzętami w IFŻZ PAN

Zamówienie na zakup lub pozyskanie zwierząt do celów doświadczalnych

 

Zasady wyznaczania osób do przeprowadzania, wykonywania
i uczestniczenia w procedurach

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 266 z późn. zm.), osoby ubiegające się o zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na prowadzenie badań na zwierzętach muszą wcześniej otrzymać od Kierownika jednostki zarejestrowanej jako użytkownik (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk) tzw. wyznaczenie do pełnienia w eksperymencie określonej funkcji. Dokument wydawany jest przez Dział Kadr na wniosek osoby zainteresowanej, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu.

Wzory wniosków o wyznaczenie oraz wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych znajdują się na stronie MEiN:

http://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

Doświadczenie nie wymagające zgody LKE, w ramach którego na terenie IFŻZ PAN prowadzone będą czynności z udziałem zwierząt wymaga uzyskania zgody Dyrektora Instytutu.

Dokumenty do wyznaczeń

– wniosek-osoba planująca
– wniosek-osoba planująca nie będąca pracownikiem
– wniosek-osoba uczestnicząca
– wniosek-osoba opiekująca
– wniosek-osoba wykonująca
– wniosek-osoba wykonująca nie będąca pracownikiem
– wniosek-osoba uśmiercająca

Szkolenia

Członkowie Zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt oraz uprawnieni pracownicy Instytutu prowadzą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 628), szkolenia dla osób:

 • odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie;
 • wykonujących procedury;
 • uczestniczących w wykonywaniu procedur;
 • uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach;
 • sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
 • odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i dobrostanem tych zwierząt

Szkolenia organizowane są w razie potrzeby dla nowoprzyjętych pracowników oraz innych osób zainteresowanych na wniosek Dyrektora Instytutu lub przewodniczącego Zespołu ds. dobrostanu zwierząt.

Osobą odpowiedzialną w Instytucie za organizację szkoleń jest dr hab. Jarosław Woliński, profesor instytutu

 Akty prawne

Skip to content