Akty prawne

Plan równości płci

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (IFŻZ PAN) przygotował Plan Równości Płci. W tym celu została powołana Komisja ds. Równości Płci (Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 32/2021 z dnia 8 grudnia 2021) w składzie:

   • prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba – Przewodnicząca,
   • dr hab. Grzegorz Skiba, profesor instytutu – Z-ca Przewodniczącej,
   • dr hab. Anna Antuszewicz, profesor instytutu – Członek,
   • dr hab. Grzegorz Bełżecki, profesor instytutu – Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji (powołany zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 31/2021 z dnia 8 grudnia 2021).

   

  Cele Planu

  • Komisja ds. Równości Płci określiła główne cele planu równości płci (GEP) w IFŻZ PAN:

    • Zaangażowanie w działania na rzecz równości w rozwoju zawodowym i naukowym poprzez zwiększanie świadomości zasad równości, różnorodności i dostępności.
    • Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet.
    • Wzmacnianie pozytywnych postaw wobec różnorodności w polityce zatrudnienia.
    • Zapewnienie równowagi płci przy rekrutacji pracowników.
    • Zapewnienie zrównoważonej reprezentacji płci w komisjach instytutowych, w kadrze zarządzającej,
     w zespołach eksperckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.
    • Zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią oraz ochrona i wspieranie jej ofiar.
    • Umożliwienie każdemu pracownikowi łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym (np. poprzez elastyczne godziny pracy i/lub pracę zdalną).
   • W Instytucie w chwili obecnej obowiązują już Zarządzenia dotyczące Polityki antymobbingowej i polityki antykorupcyjnej, które również wpisują się w Plan Równości Płci.

     • Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.
     • ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt
      im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

       

    Plan Równości Płci IFŻZ PAN 

                zobacz więcej »

    Skip to content