MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zakład Inżynierii Genetycznej, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki  rolnicze, biologiczne lub pokrewne

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Genetycznej 

Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk

I. Wymagania ogólne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko: 

  1. posiadać co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych;
  2. być autorem lub współautorem min. 5 prac naukowych opublikowanych w czasopismach umieszczonych w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  3. wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego;
  4. odbyć staż naukowy (warunek pożądany);

II. Wymagania specyficzne:

  1. Zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych z zakresu fizjologii ze szczególnym uwzględnieniem immunologii i endokrynologii, biologii molekularnej, i/lub mikrobiologii,
  2. Znajomość technik badawczych:
  1. Doświadczenie w prowadzeniu doświadczeń na hodowlach komórkowych i mikrobiologicznych oraz w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i małymi przeżuwaczami będzie dodatkowym atutem.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

TERMIN PRZESYŁANIA PODPISANYCH DOKUMENTÓW: 5 września 2024 r. do godz. 11:00, do Sekretariatu IFŻZ PAN: office@ifzz.pl

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Instytutu , godziny spotkań zostaną podane zakwalifikowanym kandydatom w osobnych e-mailach.

immunologia,  endokrynologia, fizjologia, mikrobiologia, biologia molekularna

Skip to content