Akty prawne

RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych niniejszym informujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., obowiązującego od 25 maja 2018r., że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul. Instytucka 3.
2) z Inspektorem ochrony danych w Instytucie można skontaktować się w następujący
sposób: wysyłając e-mail na adres office@ifzz.pl lub korespondencyjnie na adres Instytutu lub pod jednym z podanych numerów telefonu 22 765 33 01, 22 765 33 00, 606 217 917;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą są w jednym lub kilku z poniżej
wymienionych celów (art.6 pkt 1 RODO):
– na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze m.in, ustawy o służbie cywilnej oraz stosowanych przepisów
wykonawczych, Kodeksu Pracy ;
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej z zachowaniem ogólnych zasad ochrony danych – w szczególności:
ograniczenia celu; minimalizacji danych; ograniczonych okresów przechowywania;
uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania; domyślnej ochrony danych;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów
prawa lub umowy.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz może wynikać z
wymogu ustawowego lub zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych
może powodować niemożność wykonania wymogu lub zawarcia umowy;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
procesowi profilowania.

Skip to content