Akty prawne

Oświadczenie w sprawie dostępności

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie (pow. legionowski, woj. mazowieckie) zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  strony  (https://www.ifzz.pl/)  zgodnie  z  przepisami  Ustawy  z  dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron  internetowych  i aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych (Dz.U.  2019 r.  poz. 848)  oraz  Decyzją  wykonawczą  Komisji  (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (https://www.ifzz.pl/) jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020 r.
 2. Metoda przygotowania oświadczenia:
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych (dr Jacek Michalski; tel.: (+48 22) 765-33-05 lub 571-471-436; e-mail: j.michalski@ifzz.pl lub office@ifzz.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

                         www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

 1. Data publikacji strony internetowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk: 01.01.2010 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 16.09.2020 r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
Telefon: (+48 22) 76 53 301
e-mail: office@ifzz.pl
Strona internetowa: https://www.ifzz.pl

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np.: aby powiększyć/pomniejszyć tekst w przeglądarkach Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok,
[CTRL] oraz [0] aby przywróć powiększenie 100%.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki  Instytutu Fizjologii i Żywienia  Zwierząt  im.  Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (IFŻZ PAN)  zlokalizowane są  w  Jabłonnie  przy ulicy Instytuckiej 3, na ogrodzonym terenie z wejściem/wjazdem od ulicy Instytuckiej.
 2. Przy wjeździe na teren IFŻZ PAN znajduje się szlaban otwierany przez portiera lub telefonicznie przez osoby upoważnione.
 3. IFŻZ PAN obsługuje interesantów w Budynku A, w którym zlokalizowany jest sekretariat oraz pomieszczenia Dyrekcji i administracji. Wejście do budynku możliwe jest po pokonaniu trzech schodków na zewnątrz oraz sześciu schodów w przedsionku (wejście A prowadzące na parter) lub poprzez rampę zjazdową (wejście B prowadzące do piwnicy). Wewnątrz znajdują się schody pozwalające dotrzeć do obszaru dostępnego dla interesantów. Obszar ten znajduje się na II piętrze. Brak możliwości skorzystania z windy.
 4. Na terenie IFŻZ PAN są wyznaczone miejsca parkingowe za korzystanie z których nie jest pobierana opłata.

Informacje dodatkowe

 1. W budynkach Instytutu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 2. W budynkach Instytutu nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W  budynkach  Instytutu  nie  ma  oznaczeń  w  alfabecie  brajla  ani  oznaczeń  kontrastowych  lub  w  druku  powiększonym  dla  osób  niewidomych i słabowidzących.
 4. Informujemy, że na teren Instytutu nie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem (zakaz wynika z racji utrzymywania na terenie Instytutu dużych zwierząt gospodarskich).

Skip to content