slide 1

Miejsce zatrudnienia: Zakład Żywienia Zwierząt IFiŻZ PAN

I. Wymagania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych
  lub biologicznych,
 • doświadczenie naukowe w zakresie szeroko rozumianego żywienia zwierząt,
 • publikacja prac naukowych w czasopismach międzynarodowych,
 • doświadczenie w zdobywaniu i prowadzeniu projektów naukowych,
 • biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • staże oraz wyjazdy zagraniczne,
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego i naukowego,
 • znaczące osiągnięcia organizacyjne,
 • doświadczenie w kierowaniu redakcją czasopisma naukowego.

II. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie,
 • życiorys,
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • autoreferat naukowy z uwzględnieniem planowanej tematyki badawczej,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nadania tytułu profesora,
 • zestawienie liczbowe dorobku,
 • wykaz oryginalnych prac naukowych opublikowanych (za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego) oraz prac przyjętych do druku,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenia naukowe.

Termin składania ofert: do 15 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (office@ifzz.pl).

Poinformowanie wybranych kandydatów: 17 czerwca 2019 r. do godz. 15:00

Przesłuchanie kandydatów: 18 czerwca 2019 r. od godz. 9:00 do 14:00