slide 1

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki rolnicze, biologiczne lub pokrewne

Miejsce zatrudnienia: Zakład Żywienia Zwierząt

I. Wymagania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko:

Kandydat powinien:

1. Posiadać na dyplomie ukończenia studiów magisterskich min. ocenę dobrą (w stosunku do kandydatów zagranicznych wymagane jest przedstawienie skali ocen obowiązującej na uczelni w momencie uzyskania dyplomu, a w przypadku braku oceny końcowej na dyplomie kandydat przedstawia oceny z ostatnich dwóch lat studiów),

2. Wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego,

3. Spełniać inne wymagania dotyczące kandydata określone przez dyrektora Instytutu.

II. Wymagania specyficzne

 1. Posiadanie dorobku naukowego obejmującego przynajmniej 1 pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie umieszczonym na liście Journal Citation Reports (JCR)
 2. Posiadanie umiejętność związanych z pracą w laboratorium
 3. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i gospodarskimi
 4. Ogólna wiedza z zakresu żywienia zwierząt
 5. Znajomość zagadnień związanych z mikrobiomem przewodu pokarmowego i procesami fermentacyjnymi w treści przewodu pokarmowego zwierząt monogastrycznych
 6. Umiejętność statystycznej analizy danych

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • podanie
 • życiorys
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra
 • wykaz publikacji
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • certyfikat lub zaświadczenie ze studium języków obcych lub innej uprawnionej jednostki lub rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenia naukowe (opcjonalnie)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.02.2020 r. do godz. 12:00

Przesłuchanie odbędzie się w siedzibie Instytutu. Termin ustalony będzie indywidualnie.