Menu

Sprawozdanie za rok 2017

|

Wybrane informacje

 

Przewodnicząca Rady Naukowej:   Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel

Dyrektor                                           Prof. dr hab. Jacek Skomiał

Z-ca dyrektora ds. naukowych         Dr hab. inż. Andrzej P. Herman, prof. nadzw.

Z-ca dyrektora ds. adm.-techn.        Dr hab. inż. Grzegorz Skiba, prof. nadzw.

 

Instytut ma uprawnienia do nadawania:

- stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika,

- stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika (od 26.09.2016)

 

 

Zatrudnienie:

na dzień 31 grudnia 2017 r.: ogółem 82 pracowników, w tym 38 pracowników naukowych

 

Pracownicy naukowi
razem profesorowie zwyczajni  profesorowie nadzwyczajni adiunkci asystenci
38 5 12 14 7

 

Tytuły i stopnie naukowe otrzymane przez pracowników placówki

 

Tytuł profesora nauk rolniczych:

 • Dorota Tomaszewska-Zaremba - nadany przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 15 września 2017 r.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

 • Anna Antuszewicz – na podstawie osiągnięcia naukowego: „Wpływ peptydu regulacyjnego apeliny na dojrzewanie nabłonka jelitowego oraz sekrecję enzymów trawiennych w przewodzie pokarmowym szczurów młodych oraz dorosłych - badania in vitro oraz in vivo”. Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2017 r.

 • Renata Miltko – na podstawie osiągnięcia naukowego: „Rola orzęsków żwaczowych w przemianach węglowodanów ze szczególnym uwzględnieniem chityny. Badania in vitro i in vivo”. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 6 grudnia 2017 r.

 • Marcin Taciak – na podstawie osiągnięcia naukowego: „Węglowodany złożone i białko jako czynniki modyfikujące aktywność flory bakteryjnej jelita grubego zwierząt monogastrycznych”. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

 • Elżbieta Marciniak – na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GnRH/LH u owcy w okresie laktacji”; promotor: prof. dr hab. Tomasz Misztal. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 6 grudnia 2017 r. (wyróżnienie)

Zestawienie informacji o publikacjach Instytutu w 2017 r.

Publikacje wydane drukiem, ogółem 106

w tym:

 • Prace oryginalne 49 (w tym z IF - 49)

 • Prace przeglądowe 4 (w tym z IF - 4)

 • Artykuły popularno-naukowe 2

 • Rozprawy doktorskie 1

 • Rozprawy habilitacyjne 3

 • Referaty i doniesienia konferencyjne

  • konferencje międzynarodowe 21

  • konferencje krajowe 26

Najważniejsze osiągnięcia

 • Badania przeprowadzone we współpracy z zespołem z University of New England w Australii wykazały, że żywienie kurcząt brojlerów dietami zawierającymi duży udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) n-3 oraz podwyższony poziom witaminy E powoduje uszkodzenie DNA w komórkach nabłonka jelit, ale ten efekt zależał od wieku ptaków. Badania te wykazały, że chociaż kwasy PUFA n-3 oraz witamina E są uważane za bezpieczne i niezbędne składniki mieszanek paszowych, to ich udział w diecie musi być precyzyjnie dobrany do potrzeb ptaków.

Wyniki opublikowano w pracy:

Konieczka P., Barszcz M., Choct M, Smulikowska S. 2017. The interactive effect of dietary n-6: n-3 fatty acid ratio and vitamin E level on tissue lipid peroxidation, DNA damage in intestinal epithelial cells, and gut morphology in chickens of different ages. Poultry Science, doi:10.3382/ps/pex274

 • Wykazano, że salsolinol, pochodna dopaminy, może aktywować układ gonadotropowy u owcy w okresie sezonowego anestrus, stymulując głównie syntezę i uwalnianie hormonu folikulotropowego Mechanizm tego oddziaływania wydaje się być jednak niezależny od zmian w sekrecji GnRH. Wyniki przeprowadzonych badań poszerzają wiedzę na temat procesów fizjologicznych, regulowanych przez salsolinol na poziomie podwzgórza i przysadki u owcy i mogą być wykorzystane w weterynarii lub medycynie ludzkiej.

Badania statutowe temat: III.1.3. Wpływ salsolinolu na ekspresję genów gonadoliberyny (GnRH) i jej receptora (GnRHR) w podwzgórzu oraz genów podjednostek β dla hormonu luteinizującego (LHβ) i hormonu dojrzewania pęcherzyka (FSHβ) oraz GnRHR w przedniej części przysadki u anestralnych owiec

 • Stwierdzono, że neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF) uczestniczy w regulacji aktywności sekrecyjnej hormonów osi somatotropowej, poprzez aktywację neuronów syntetyzujących neuropeptyd Y u owcy. Ponieważ endokrynologia wzrostu owiec jest modelowa dla całej grupy przeżuwaczy i może być podstawą do badań prowadzonych na innych, dużych ssakach, uzyskane wyniki mogą tworzyć podstawę do badań zaburzeń łaknienia i powiązanych z nimi zaburzeń wzrostu, zarówno w medycynie weterynaryjnej, jak i ludzkiej.

Badania statutowe temat: III.1.4. Wpływ neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) na ekspresję genów biorących udział w regulacji aktywności hormonów osi somatotropowej (podwzgórze-przysadka) u owcy

 • Wykazano, że inhibicja aktywności endotoksyny bakteryjnej, przy użyciu antagonisty receptora toll-podobnego 4, może być jedną ze strategii, stosowanych w leczeniu zaburzeń rozrodu i  niepłodności, wynikających z zakłócenia aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowego przez przewlekłe infekcje bakteryjne. Wyniki badań modelowych przeprowadzonych na owcach mogą przyczynić się do dokładniejszego poznania skomplikowanych interakcji pomiędzy układami immunologicznym, rozrodczym i nerwowym.

Projekt Nr 2013/09/N/NZ9/00212 (PRELUDIUM 5) „Wpływ centralnego podania lipopolisacharydu (LPS) na oś podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) u anestralnych owiec”

 • Na podstawie wyników analiz chemicznych stwierdzono, że najkorzystniejszymi parametrami ekstruzji grochu jest nawilżanie na poziomie 1,2 l/h i obroty ślimaka między 300-600 obr./min., natomiast w przypadku ekstruzji bobiku najkorzystniejsze jest nawilżanie na poziomie 1,2-1,6 l/h i obroty ślimaka między 300-600 obr./min. Zastosowanie powyższych warunków procesu ekstruzji grochu i bobiku pozwoli na zwiększenie ich wartości odżywczej, a dzięki temu zwiększenie ich ilości w mieszankach paszowych dla prosiąt, co przyczyni się to do poprawy wyników odchowu prosiąt oraz opłacalności produkcji.

Projekt zamawiany Nr 222/2015 „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”