Menu

Sprawozdanie za rok 2016

|

Wybrane informacje

Przewodnicząca Rady Naukowej:                Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel

Dyrektor                                                        Prof. dr hab. Jacek Skomiał                          

Z-ca dyrektora ds. naukowych                      Dr hab. inż. Andrzej P. Herman, prof. nadzw.                                

Z-ca dyrektora ds. adm.-techn.                     Dr hab. Grzegorz Skiba, prof. nadzw.                                                                                                                               

 

Instytut ma uprawnienia do nadawania:

- stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika,

- stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika (od 26.09.2016)

 

Zatrudnienie:

na dzień 31 grudnia 2016  r.: ogółem 92 pracowników, w tym 43 pracowników naukowych

 

Pracownicy naukowi

razem

profesorowie zwyczajni

profesorowie nadzwyczajni

adiunkci

asystenci

43

6

11

17

9

 

Stopnie naukowe otrzymane przez pracowników placówki

 

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

 

 • Majewska Małgorzata - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ tanin na procesy trawienne owiec i jakość jagnięciny”; promotor: dr hab. Barbara Kowalik. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 23 lutego 2016 r.

 

 • Sobol Monika Małgorzata - na podstawie pracy doktorskiej pt. ”Zależność między pobraniem kwasów tłuszczowych omega-3 a ich zawartością w wybranych tkankach świń genetycznie zróżnicowanych otłuszczeniem”; promotor: prof. dr hab. Stanisława Raj. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN  z dnia 28 czerwca 2016 r.

 

 • Szlis Michał - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadotropowej u owiec”; promotor: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 28 czerwca 2016 r. (wyróżnienie)

 

 • Kotarba Grzegorz - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Ośrodkowy wpływ kompleksu Cu-gonadoliberyna na aktywność transkrypcyjną wybranych genów sieci gonadotropowej w przednim płacie przysadki samicy szczura”; promotor: dr hab. Alina Gajewska. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 13 grudnia 2016 r. (wyróżnienie)

 

 • Chmielewska Natalia - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Stresogenny wpływ wczesnego odsadzenia na czynności układu podwzgórzowo-somatotropowego u jagniąt zależnie od płci”; promotor: dr hab. Marta Wańkowska. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 13 grudnia 2016 r.

 

 • Barszcz Marcin - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Aktywność flory bakteryjnej i stan bariery ochronnej błony śluzowej jelita grubego młodych świń żywionych paszami z dodatkiem inuliny”; promotor: prof. dr hab. Jacek Skomiał, promotor pomocniczy: dr Marcin Taciak. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 13 grudnia 2016 r. (wyróżnienie)

 

 

Zestawienie informacji o publikacjach Instytutu w 2016 r.

 

Publikacje wydane drukiem, ogółem                        113                             

 

w tym:

 • Prace oryginalne                                      42        (w tym z IF - 37)
 • Prace przeglądowe                                    6        (w tym z IF - 4)                          
 • Monografie                                                7                       
 • Rozprawy doktorskie                                6                                 
 • Referaty i doniesienia konferencyjne     
  • konferencje międzynarodowe     22                                  
  • konferencje krajowe                    30                                

                                                                         

Redakcje książek                                                       1                                                                                                                                                          

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 

 • Stwierdzono, że dodatek inuliny do diety wysokokalorycznej z dużą zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych zwiększa tempo wzrostu świń oraz wpływa na metabolizm lipidów obniżając otłuszczenie ciała. Ponadto dodatek inuliny zwiększa zawartość składników mineralnych i gęstość kości oraz wpływa na przebieg procesów obrotu kostnego. Ze względu na podobieństwo w przebiegu procesu obrotu kostnego u świni i człowieka, wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane w profilaktyce występowania zaburzeń metabolizmu lipidowego i układu kostnego u ludzi.

Badania statutowe: temat I.1.3. Wpływ inuliny na skład chemiczny ciała, wzrost kości

i aktywność osteokalcyny

 

 • Wykazano, że indukowana przez PACAP 1-38 regulacja biosyntezy gonadotropin w przysadce in vivo odbywa się przez aktywację transkrypcji genów Egr-1 i SF-1 kodujących białka kluczowe dla aktywacji promotorów genów podjednostek gonadotropin. Działanie to wymagało udziału specyficznego receptora PAC-1. Identyfikacja wewnątrzkomórkowych mechanizmów zaangażowanych w aktywację genów sieci gonadotropowej może przyczynić się do opracowania nowoczesnych strategii terapeutycznych w leczeniu bezpłodności.

Badania statutowe: temat III.2.1. „Wpływ PACAP-u na ekspresje genów wybranych czynników transkrypcyjnych regulujących aktywność sieci gonadotropowej w przednim płacie przysadki samic szczura in vivo”

 

 • Stwierdzono, że częściowe zastąpienie śruty sojowej innymi źródłami białka roślinnego tj. nasionami łubinu i śrutą rzepakową lub suszonym wywarem zbożowym w mieszance dla kurcząt brojlerów powoduje nadmierny rozwój flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, a podanie probiotyku wpływa korzystnie na jej skład. Wyniki te mogą znaleźć zastosowane przy opracowywaniu receptur mieszanek ze zmniejszonym udziałem poekstrakcyjnej śruty sojowej z roślin GMO.

Badania statutowe: temat I.1.1. „Wpływ zastąpienia śruty sojowej innymi źródłami białka roślinnego w mieszankach paszowych na liczebność i skład gatunkowy mikroflory przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów”

 

 • Wykazano, że  dieta matki w okresie ciąży i laktacji, a także termin porodu istotnie wpływają na ekspresję obestatyny i greliny w gruczole mlekowym oraz ich stężenie w osoczu i mleku matek. Obestatyna i grelina w mleku regulują rozwój, metabolizm i aktywność skurczową jelita cienkiego potomstwa. Uzyskane wyniki sugerują, że dieta matki w okresie ciąży i laktacji wpływa na zawartość peptydów regulacyjnych w mleku, co może mieć znaczenie przy doborze dawczyń dla banków mleka kobiecego.

Projekt Nr 2011/03/D/NZ9/03697 (SONATA 3) „Wpływ obestatyny zawartej w mleku matki na rozwój struktury i funkcji jelita cienkiego potomstwa we wczesnym okresie postnatalnym”

 

 • W badaniach ex vivo wykazano, że endotoksyna bakteryjna może zaburzać sekrecję prolaktyny z przysadki mózgowej oddziałując bezpośrednio na poziomie gruczołu, a w procesie tym istotną rolę odgrywa białko LBP, które wzmacnia niekorzystne działanie endotoksyny. Badania te mają charakter poznawczy, aczkolwiek określenie kluczowej roli białka LBP w mechanizmie, poprzez który endotoksyna zaburza aktywność sekrecyjną przysadki, może znaleźć zastosowanie w medycynie przy opracowywaniu nowych terapii w zaburzeniach układu endokrynnego o podłożu zapalnym.

Badania statutowe: temat III.2.2. „Wpływ endotoksyny bakteryjnej (LPS) na sekrecję prolaktyny w przednim płacie przysadki mózgowej anestralnych owiec - badania ex vivo”

 

 • Określono, metodami in vitro, wpływ częściowego zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej nasionami roślin bobowatych, poddanych różnym zabiegom technologicznym, na strawność jelitową białka i aminokwasów oraz wartość energetyczną mieszanek dla świń. Wykazano, że nasiona roślin bobowatych są dobrym źródłem białka i mogą częściowo zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową w mieszankach dla świń. Dodatkowo stwierdzono, że metody in vitro oznaczania strawności składników pokarmowych pasz z udziałem roślin bobowatych, mogą stanowić alternatywę dla doświadczeń na zwierzętach.

Badania statutowe temat I.1.2. „Określenie in vitro strawności jelitowej białka i aminokwasów oraz wartości energetycznej pasz z udziałem nasion roślin bobowatych, poddanych różnym zabiegom technologicznym”