Menu

Sprawozdanie za rok 2014

|

Sprawozdanie za rok 2014 (wybrane informacje)
Zatrudnienie:

na dzień 31 grudnia 2014  r.: ogółem  96 pracowników, w tym 32 pracowników naukowych

Pracownicy naukowi

razem

profesorowie zwyczajni

profesorowie nadzwyczajni

adiunkci

asystenci

32

7

8

14

3

Tytuły i stopnie naukowe otrzymane przez pracowników placówki

Prof. dr hab. Stanisława Raj

 • tytuł profesora nauk rolniczych nadany Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 26.06.2014 r.

Stopień  naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki:

 • Dr Barbara Kowalik – na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ dodatków drożdżowych do dawek zawierających różne źródła białka i węglowodanów na wskaźniki przemian w żwaczu”. Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 r.
 • Dr Grzegorz Klemens Bełżecki – najważniejsze osiągnięcie pt. „Zdolności orzęsków do trawienia i wykorzystania węglowodanów ścian komórkowych bakterii w żwaczu”. Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2014 r.

Stopień  naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki:

 • Dr Paweł Konieczka – na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ rodzaju tłuszczu, okresu jego podawania oraz dodatku witaminy E na profil kwasów tłuszczowych i właściwości funkcjonalne mięsa kurcząt brojlerów”. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie z dnia 25 listopada 2014 r.

Zestawienie informacji o publikacjach Instytutu w 2014 r.

 

Publikacje wydane drukiem, ogółem

z tego:

132

 • Prace oryginalne

33

 • Prace przeglądowe

5

 • Rozdziały w książkach

7

 • Rozprawy doktorskie

1

 • Referaty i doniesienia konferencyjne
 

konferencje międzynarodowe

18

konferencje krajowe

79

 • Artykuły popularno naukowe

3

 • Inne publikacje

8

 • Redakcje książek

2

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 • Wykazanie zależności między komponentami białkowymi mieszanki paszowej i dodatkiem probiotyku a składem i aktywnością mikroflory przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów. Stwierdzono, że żywienie kurcząt mieszankami zawierającymi śrutę rzepakową i nasiona łubinu jako częściowe zamienniki śruty sojowej oraz podawanie probiotyku zwiększa liczebność bakterii Lactobacillus/Enterococcus, aktywność enzymów bakteryjnych i koncentrację  krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w końcowych odcinkach przewodu pokarmowego ptaków. Wpływ ten jest korzystny dla zdrowia ptaków i bezpieczeństwa produktów drobiarskich.

Prof. dr hab. Stefania Smulikowska i wsp. – projekt „Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” oraz badania statutowe, temat I.2.1.

 • Badania in vitro wykazały, że  seleno-cystyna lub seleno-metionina wprowadzona do płynu żwaczowego owiec zmniejsza rozmiar biouwodorowania nienasyconych kwasów tłuszczowych do C18:0 (finalny produkt bio-redukcji) oraz zwiększa stężenie pośredniego produktu biouwodorowania, tj. trans11C18:1 (kwasu wakcenowego). Może to sugerować, iż seleno-cystyna lub seleno-metionina podana do dawki pokarmowej zwiększać będzie w tkankach owiec stężenie izomeru CLA posiadającego konfigurację cis9trans11, poprawiając wartość prozdrowotną mięsa. 

Prof. dr hab. Marian Czauderna  i wsp. – badania statutowe, temat II.1.1.

 • Wykazanie, że taniny skondensowane, zawarte w dawkach pokarmowych dla owiec, zwiększają sekrecję oraz aktywność enzymów trzustkowych.
  Taniny skondensowane uważane za związki antyodżywcze, zastosowane w niewielkiej ilości w dawce pokarmowej dla owiec, zwiększają sekrecję soku żółciowo-trzustkowego oraz aktywność enzymów trzustkowych. Stwierdzono istotny wzrost aktywności  trypsyny, chymotrypsyny i amylazy w mieszaninie soku żółciowo-trzustkowego. Świadczyć to może o większej ilości białka oraz skrobi docierających do jelita cienkiego i lepszym trawieniu tych składników pokarmowych przez przeżuwacze.

Dr hab. Barbara  Kowalik i wsp. – badania statutowe, temat I.1.4

 • Wykazano hamujące działanie salsolinolu (pochodnej dopaminy) na stymulowaną czynnikami stresogennymi aktywność sekrecyjną osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej u owcy w laktacji. Sugeruje to, że salsolinol, syntetyzowany w podwzgórzu laktującej owcy, może być czynnikiem zmniejszającym odpowiedź neurohormonalną karmiącej matki na bodźce stresowe.
  Wyniki opublikowano w Journal of Neuroendocrinology 2014, 26, 844-852.

Prof. dr hab. Tomasz Misztal  i wsp. - grant nr N N311 082037

 • Wykazano, że w zależnej od Cu-GnRH indukcji szlaku cAMP/PKA w komórkach przysadki  uczestniczą dwa układy receptorowe GnRHR i PAC-1, a aktywacja cyklazy adenylanowej  nie odbywa się z udziałem syntezy białek de novo, lecz poprzez oddziaływanie kompleksu na wewnętrzną (intrinsic) aktywność cyklaz(y) adenylanowej(ych). Proces ten jest jednak zależny od metabolizmu wapnia wewnątrzkomórkowego. Stymulowana przez Cu-GnRH akumulacja cAMP w komórkach nie zależy od aktywności kinazy białkowej C, natomiast wymaga zaangażowania kinazy białkowej A. Na poziomie transkrypcji, pro-gonadotropowe działanie Cu-GnRH przejawia się stymulacją ekspresji mRNA dla GnRH-R i NOSI.
  Sugeruje się potencjalne wykorzystanie kompleksu Cu-GnRH w strategiach terapeutycznych, związanych z przeciwdziałaniem skutkom dysfunkcji rozrodczych.

Dr hab. Alina Gajewska – grant zakończony Nr N N311 406 739

 • Wykazano, że podanie meloksykamu, COX-2 selektywnego inhibitora syntezy prostaglandyn, zmniejsza supresyjne oddziaływanie przewlekłego stanu zapalnego na sekrecję GnRH i hormonu luteinizującego (LH) u anestralnych owiec. Otrzymane wyniki  dostarczyły nowych informacji o interakcjach zachodzących pomiędzy układem neuroendokrynnym a układem immunologicznym. Sugerują one, że prostaglandyny, obok cytokin prozapalnych i mediatorów osi stresowej, są ważnymi negatywnymi regulatorami procesu rozrodu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego.

Dr inż. Andrzej Herman – grant zakończony Nr IP 2011/01 7371 IUVENTUS PLUS