Menu

Sprawozdanie za rok 2013

|

Sprawozdanie za rok 2013 (wybrane informacje)

Zatrudnienie:

na dzień 31 grudnia 2013  r.: ogółem  101 pracowników, w tym 34 pracowników naukowych

Pracownicy naukowi

razem

profesorowie zwyczajni

profesorowie nadzwyczajni

adiunkci

asystenci

34

8

6

17

3

Tytuły i stopnie naukowe otrzymane przez pracowników placówki

Stopień  naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki

 • Dr Anna Wójcik-Gładysz – najważniejsze osiągnięcie   pt. „Neuromodulacyjne oddziaływanie neuropeptydu Y i leptyny na aktywność osi gonadotropowej i somatotropowej u owcy”. Uchwała Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  z dnia 22.02.2013 r.
 • Dr Ewa Święch – najważniejsze osiągnięcie pt. „Wpływ poziomu treoniny, aminokwasów endogennych i polisacharydów nieskrobiowych w paszy na odłożenie białka, metabolizm treoniny oraz  morfologię i stan funkcjonalny jelita cienkiego u młodych świń”. Uchwała Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  z dnia 22.02.2013 r.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność fizjologia zwierząt

 • Dr Marta Joanna Wańkowska – najważniejsze osiągnięcie  pt. „Wpływ czynników gonadowych na wewnątrzwydzielnicze mechanizmy postnatalnego wzrostu somatycznego i rozwoju płciowego u jagniąt”. Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dn.21.11.2013 r.

Zestawienie informacji o publikacjach Instytutu w 2013 r.

Publikacje wydane drukiem, ogółem 160

z tego:

 • Prace oryginalne 33
 • Prace przeglądowe 3
 • Rozdziały w książkach 5
 • Rozprawy habilitacyjne 1
 • Referaty i doniesienia konferencyjne

- konferencje międzynarodowe 57

- konferencje krajowe 33

 • Artykuły popularno-naukowe 2
 • Inne publikacje 26

w tym: na portalu popularno-naukowym

biotechnologia.pl 21

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 • Wykazanie, że w molekularnym mechanizmie ujemnego sprzężenia zwrotnego estradiolu na ekspresję FSHβ mRNA w przednim płacie przysadki samic szczura uczestniczą geny białek z rodziny BMP (bone morphogenetic proteins).

Wykazano, że ekspresja mRNA genów kodujących białka BMP-2 i BMP-15 pozostaje pod hamującym oddziaływaniem 17β-estradiolu wywieranym specyficznie poprzez receptor estrogenowy typu alfa. Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać, że precyzyjna i zależna od estrogenów regulacja poziomu ekspresji białek z rodziny BMP w przednim płacie przysadki samic szczura może być jednym z molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za negatywne sprzężenie wywierane przez 17β-estradiol na aktywność transkrypcyjną promotora genu podjednostki FSHβ w komórkach gonadotropowych przysadki.

Dr hab. Alina Gajewska i wsp. – badania statutowe, temat III.2.1

 • Wykazanie hamującego działania salsolinolu (pochodnej dopaminy) na aktywność układu gonadotropowego (GnRH/LH) u owcy w laktacji

W wyniku zastosowania nowej techniki eksperymentalnej, polegającej na jednoczesnej infuzji do wyniosłości pośrodkowej związku blokującego działanie salsolinolu (1-MeDIQ) i kolekcji płynu mózgowo-rdzeniowego z III komory mózgu (IIIv), u laktującej owcy, stwierdzono wzrost stężenia GnRH w płynie z IIIv oraz stężenia LH we krwi obwodowej. Wskazuje to, że salsolinol, syntetyzowany w podwzgórzu owcy w okresie laktacji, wywiera działanie hamujące na aktywność sekrecyjną  układu gonadotropowego, a tym samym na procesy rozrodcze.

Prof. dr hab. Tomasz Misztal i wsp. – badania statutowe, temat III.1.3.

 • Obniżenie biouwodorowania nienasyconych kwasów tłuszczowych w żwaczu jagniąt przez zastosowanie w dawce pokarmowej selenianu (IV) i selenianu (VI)

Zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w produktach pochodzenia zwierzęcego rzutuje na ich wartość prozdrowotną. Wykazano, że nieorganiczne formy selenu – selenian (IV) i (VI), zastosowane w dawce pokarmowej, efektywnie zmniejszają rozmiar biouwodorowania nienasyconych kwasów tłuszczowych w żwaczu przeżuwaczy. Sugeruje się zatem, że śladowe ilości nieorganicznych form selenu w dawce pokarmowej mogą przyczynić się do zwiększenia stężenia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jadalnej części tuszy zwierząt.

Prof. dr hab. Marian Czauderna i wsp. – badania statutowe, temat II.1.1.

 • Wykazanie zależności między profilem kwasów tłuszczowych paszy, typem metabolizmu mięśni i wartością prozdrowotną wieprzowiny

W badaniach określano wpływ różnej zawartości kwasów SFA, MUFA i PUFA w paszy i typu metabolizmu mięśni na wartość prozdrowotną wieprzowiny. Wykazano, że mięśnie o metabolizmie oksydatywnym (dwugłowy uda) charakteryzują się większą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych niż mięśnie o metabolizmie glikolitycznym (najdłuższy grzbietu), co znacząco zwiększa ich wartość prozdrowotną. Wyniki badań mogą być przydatne w praktycznej ocenie cech prozdrowotnych poszczególnych wyrębów tuszy. Stwierdzono, że synteza de novo kwasów SFA i MUFA w mięsie należy od ich zawartości w skarmianej paszy. Poznane zależności między składem kwasów tłuszczowych paszy a ich syntezą de novo w organizmie świni pozwolą przewidywać ich zawartość w mięsie.

Dr hab. Grzegorz Skiba i wsp. – badania statutowe, temat II.2.1

 • Pozyskiwanie  mięsa drobiu o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej, spełniające kryteria żywności funkcjonalnej

Opracowano system żywienia kurcząt broilerów, przy którego stosowaniu otrzymuje się mięso o właściwościach funkcjonalnych. Mięso to zawiera lipidy o stosunku kwasów tłuszczowych n-6/n-3 zgodnym z zaleceniami dietetyków (od 2 do 4) oraz  poziomie sumy kwasów eikozapentaenowego i  dokozaheksaenowego (EPA + DHA)  większym niż 40 lub 80 mg/100g mięsa i jest zabezpieczone przed utlenianiem przez podwyższony poziom tokoferolu.  Zgodnie z regulacjami UE  mięso takie może być określane jako źródło lub bogate źródło kwasów omega-3.

Prof. dr hab. Stefania Smulikowska i wsp. –  projekt „Biożywność – innowacyjne  funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” (Zad. 4, podzad. 4.4)

 • Określenie zdolności trawienia oraz wykorzystania produktów rozkładu sacharozy i fruktanów w przemianach energetycznych bakterii żwaczowych Pseudobutyrivibrio ruminis szczep k3

Wykazano, że badany szczep bakterii trawi i fermentuje sacharozę oraz fruktany syntetyzowane przez trawy pastwiskowe, niezależnie od długości łańcucha węglowodanu, ale nie wykorzystuje wielkocząsteczkowej inuliny odkładanej korzeniach i bulwach roślin złożonych (Compositae), takich jak słonecznik bulwiasty (topinambur) lub cykoria. Określono przyczynę stwierdzonej niezdolności i podkreślono niską wydajność energetyczną wykorzystywanych szlaków przemian węglowodanów. Wyniki badań mogą być przydatne przy ustalaniu składu dawki dla przeżuwaczy w okresie jesienno-zimowym.

Prof. dr hab. Tadeusz Michałowski i mgr inż. Katarzyna Stan-Głasek - projekt promotorski nr N N311 316036