Menu

Sprawozdanie za rok 2012

|

Sprawozdanie za rok 2012 (wybrane informacje)

Zatrudnienie:

na dzień 31 grudnia 2012 r.: ogółem 101 pracowników, w tym 35 pracowników naukowych

 • profesorowie zwyczajni: 10
 • profesorowie nadzwyczajni: 6
 • adiunkci: 16
 • asystenci: 3

Tytuły i stopnie naukowe otrzymane przez pracowników placówki

Tytuł profesora

 • Prof. dr hab. Tomasz Misztal – uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych (Postanowienie Prezydenta RP z dnia 3.07.2012 r.)

Stopień doktora habilitowanego

 • Dr Jarosław Woliński – rozprawa habilitacyjna pt. „Wpływ egzogennej obestatyny na przewód pokarmowy nowo narodzonych prosiąt” (kolokwium habilitacyjne 14.11.2012 r.) - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Technologii, stopień dr hab. nauk biologicznych w zakresie biologii

Zestawienie informacji o publikacjach Instytutu w 2012 r.

Publikacje wydane drukiem, ogółem 155, z tego:

 • Prace oryginalne 40
 • Monografie 6
 • Rozdziały w książkach 2
 • Rozprawy habilitacyjne 1
 • Referaty i doniesienia konferencyjne
  • konferencje międzynarodowe 56
  • konferencje krajowe 43
 • Artykuły popularno-naukowe 5
 • Inne publikacje 2

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 • Wykazano po raz pierwszy, że peptyd kisspeptyna - odgrywający kluczową rolę w procesie uzyskiwania dojrzałości płciowej - może być pośrednikiem pomiędzy sygnałami metabolicznymi a procesami rozrodczymi na poziomie ośrodkowego układu nerwowego u owcy. Badania statutowe: prof. dr hab. Jolanta Polkowska z zespołem
 • Wykazano, że steroidowa stymulacja aktywności układu galanina/receptor GALR1/ receptor GALR2 w przednim płacie przysadki samic szczura odbywa się na poziomie transkrypcji genów i wymaga genowo-specyficznego zaangażowania obu podtypów receptora estradiolowego: dla genu galaniny receptora ER?, dla genu GALR1 receptorów ERß i ER?, a dla genu GALR2 receptora ERß. Badania statutowe: dr hab. Alina Gajewska z zespołem
 • Wykazano, że aktywność dehydrogenazy treoninowej w wątrobie była istotnie wyższa u świń żywionych paszą o wysokiej zawartości aminokwasów endogennych. Może to wskazywać na oszczędzające działanie AA endogennych na metabolizm treoniny u młodych świń żywionych zwłaszcza paszą niedoborową w ten AA. Projekt autorski Nr N 311 316736 – kier. dr Ewa Święch
 • Stwierdzono brak wpływu zarówno glikoalkaloidów jak i inhibitorów proteaz znajdujących się w koncentracie białka ziemniaczanego na aktywność mikroflory w jelicie ślepym szczurów. Wyniki badań umożliwią lepsze poznanie tolerancji zwierząt na substancje antyodżywcze zawarte w koncentracie białka ziemniaczanego Badania statutowe: prof. dr hab. Barbara Pastuszewska
 • Całkowite zastąpienie śruty sojowej GMO białkiem nasion roślin motylkowatych i śruty rzepakowej w mieszankach dla kurcząt nie jest możliwe bez dodatku koncentratu białka ziemniaczanego, co zwiększa koszty żywienia i przesądza, że mięso wyprodukowane bez pasz GMO nie może być traktowane jako produkt powszechnie dostępny. Badania statutowe: prof. dr hab. Stefania Smulikowska z zespołem
 • Opracowano: receptury przeznaczonych do autoklawowania pasz hodowlanej i bytowej, zawierających śrutę sojową, dla których wystąpiono o znak towarowy; recepturę przeznaczonej do autoklawowania paszy bytowej o obniżonej zawartości fitoestrogenów oraz zalecenia dotyczące optymalnej temperatury i czasu sterylizacji pasz przez autoklawowanie. Projekt badawczo-rozwojowy N R12 0035 06/2009 – kier. prof. dr hab. Barbara Pastuszewska
 • Stosowanie mieszanek zawierających pasze GMO pierwszej generacji (śrutę sojową i kukurydzę) w żywieniu kurcząt brojlerów nie ma wpływu na budowę śluzówki przewodu pokarmowego oraz na liczebność i skład mikroflory zasiedlającej jego końcowe odcinki, zmniejsza stopień pobudzenia układu immunologicznego oraz poprawia wykorzystanie paszy w porównaniu z mieszankami zawierającymi odpowiednie pasze niemodyfikowane. Projekt autorski Nr N N311 517540 – kierownik dr Jan Czerwiński
 • Obecność białka gorzej trawionego stanowiącego źródło azotu dla flory bakteryjnej (białko ziemniaczane) w połączeniu z węglowodanami złożonymi (pektyna, skrobia ziemniaczana) powoduje korzystne zmiany, a mianowicie zmniejszenie koncentracji krezolu, indolu i lotnych kwasów tłuszczowych o rozgałęzionym łańcuchu i zwiększenie ilości kwasu masłowego w jelicie grubym świń, co znacząco wpływa na dobrostan zwierząt. Projekt autorski Nr N N311 046634 – kierownik dr Marcin Taciak
 • Wykazano, że zwiększenie dodatku witaminy E do mieszanek podawanych kurczętom brojlerom w celu uzyskania mięsa o właściwościach funkcjonalnych zabezpiecza tłuszcz znajdujący się w mięsie przed utlenianiem w czasie przechowywania w zamrożeniu. Projekt: „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” nr POIG.01.01.02 -14-090/09 – kier. podzadania 4.4. prof. dr hab. Stefania Smulikowska

Środowiskowe studia doktoranckie

Od października 2012 r. Instytut rozpoczął realizację kolejnej edycji środowiskowych studiów doktoranckich wspólnie z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu. Przyjęto 6 doktorantów. Obecnie łączna liczba doktorantów wykonujących prace w IFiŻZ PAN w Jabłonnie wynosi 12 osób.
Dla starszego rocznika pracownicy Instytutu prowadzili, w semestrze letnim, wykłady z zakresu „Fizjologii i żywienia zwierząt” – łącznie 62 godziny. Przedmiot zakończył się egzaminem.

Działalność placówki o charakterze innowacyjnym i aplikacyjnym.

Zgłoszenie znaku towarowego na skład i proces sterylizacji paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych. Prof. dr hab. Barbara Pastuszewska i wsp.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

 • Prof. dr hab. Tadeusz Michałowski – Złoty Medal Słowackiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe w naukach biologicznych (Koszyce, Słowacja, 18.10.2012 r.);
 • Prof. dr hab. Jacek Skomiał – Dyplom Uznania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za osiągnięcia naukowe
 • Dr Marcin Taciak - Dyplom Uznania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za osiągnięcia naukowe

Honorowy Dyplom Uznania Komitetu Biologii Rozrodu PAN na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.11.2012 r. otrzymali:

 • prof. dr hab. Jolanta Polkowska
 • prof. dr hab. Kazimierz Kochman
 • prof. dr hab. Franciszek Przekop

Mgr Marcin Barszcz

 • nagroda za najlepszą prezentację posteru podczas IX International Conference of Young Researchers „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition” - Szczecin, 16-19.09.2012 r.

Mgr Paweł Konieczka

 • nagroda im. J. Będkowskiego dla laureata Konkursu Młodych Badaczy na XXIV Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim PO WPSA pt. „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, ufundowana przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu - Kołobrzeg, 12-14.09.2012 r.
 • dyplom za zajęcie I miejsca w Konkursie Młodych Badaczy o nagrodę im. J. Będkowskiego na XXIV Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim PO WPSA pt. „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”- przyznany przez Przewodniczącego PO WPSA - Kołobrzeg, 12-14.09.2012 r.

Nagrody naukowe za działalność publikacyjną w roku 2011, przyznane przez Dyrektora Instytutu:

 • nagroda naukowa I stopnia dla prof. dr hab. Tomasza Misztala za zajęcie 1 miejsca w grupie profesorów;
 • nagroda naukowa I stopnia dla dr Marcina Taciaka za zajęcie 1 miejsca w grupie adiunktów;
 • nagroda naukowa I stopnia dla mgr Marcina Barszcza za zajęcie 1 miejsca w grupie asystentów;
 • nagroda naukowa I stopnia dla dr hab. Jarosława Wolińskiego za osiągnięcia naukowe sfinalizowane uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii.

Stypendium naukowe przyznane przez Dyrektora Instytutu dla młodych pracowników naukowych i doktorantów: dr Andrzeja Hermana, dr Agaty Krawczyńskiej, dr Moniki Słupeckiej, dr Marleny Zielińskiej i mgr Małgorzaty Hasiec.

Nagroda organizacyjna trzeciego stopnia dla dr hab. Janusza Pająka przyznana przez Dyrektora Instytutu za działalność prowadzoną na rzecz placówki przy realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja zespołu budynków Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie” w ramach przyznanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.