Menu

Statut Instytutu

|

ZATWIERDZAM PREZES POLSKIEJ AKADEMII NAUK

/-/ Michał Kleiber
Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. 

Zmiana Statutu zatwierdzona przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk z 14 sierpnia 2012 r.

STATUT INSTYTUTU  FIZJOLOGII  I  ŻYWIENIA  ZWIERZĄT im. Jana Kielanowskiego POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK

I. Postanowienia  ogólne

§ 1

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, zwany dalej Instytutem, jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut posiada osobowość prawną. 

§ 3

 Instytut działa na podstawie w szczególności:

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.,
3. Uchwały Nr 3/55 Prezydium PAN z dnia 24 lutego 1955 r. w sprawie utworzenia Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezydium Rządu uchwałą Nr 513/55 z dnia 2 lipca 1955 r.,
4. niniejszego Statutu.

§ 4

Siedzibą Instytutu jest Jabłonna k/Warszawy.Instytut może posiadać swoje jednostki organizacyjne w innych miejscowościach na terenie kraju.

§ 5

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.
2. Instytut używa podłużnej pieczęci o treści:

000325989
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. Jana Kielanowskiego
Polskiej Akademii Nauk
05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3
tel. 22 76 53 300, fax 22 76 53 302
NIP 525-000-91-05

II. Zadania Instytutu

§ 6

1. Instytut prowadzi działalność naukową w dziedzinach nauk rolniczych i biologicznych.
2. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w kierunkach:

a) żywienie a rozwój, stan zdrowotny i dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska,
b) jakość produktów zwierzęcych jako funkcja czynników żywieniowych i endogennych,
c) molekularne, hormonalne i środowiskowe regulacje procesów fizjologicznych.

2) publikowanie wyników badań oraz prezentowanie ich na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
3) kształcenie kadr naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach,
4) wdrażanie wyników badań do praktyki,
5) upowszechnianie wiedzy w dziedzinach objętych statutowym zakresem działania Instytutu,
6) prowadzenie - w miarę możliwości finansowych - własnej działalności wydawniczej,
7) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

W celu realizacji tych zadań Instytut:

1. opracowuje i realizuje programy i plany prac naukowych,
2. publikuje wyniki prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w formach książkowych: monografii, podręczników i wydawnictw popularno-naukowych, 3. nadaje stopnie naukowe na podstawie posiadanych uprawnień,
4. prowadzi studia doktoranckie i podyplomowe oraz inne formy kształcenia kadr na podstawie posiadanych uprawnień,
5. organizuje zebrania naukowe, konferencje, zjazdy, sympozja itp.,
6. współpracuje z instytucjami naukowymi oraz uczelniami w kraju i za granicą,
7. ochrania własne, oryginalne rozwiązania naukowe i techniczne w kraju i za granicą,
8. opracowuje ekspertyzy i udziela opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu,
9. współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy,
10. prowadzi bibliotekę naukową oraz działalność dokumentacyjno-informacyjną w zakresie swojej działalności naukowej,
11. dba o przestrzeganie zasad etyki.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:

1. Dyrektor
2. Rada Naukowa

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wyłonioną     w drodze konkursu, na okres 4 lat.
2. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor Instytutu na okres swojej  kadencji, po zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Naukową Instytutu. W tym samym trybie - po zaopiniowaniu przez Radę Naukową - następuje odwołanie z funkcji zastępcy dyrektora ds. naukowych przed upływem kadencji.
3. Zastępcę dyrektora ds. administracyjno-technicznych zatrudnia dyrektor.
 

§ 10

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Instytutu, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników jednostki. Dyrektor odpowiada za gospodarowanie majątkiem Instytutu oraz za jego wynik finansowy.
2. Dyrektor ustala szczegółowy zakres zadań swoich zastępców.
 

§ 11

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie przy pomocy zastępców całością prac Instytutu, koordynowanie jego bieżącej działalności oraz reprezentowanie Instytutu na zewnątrz,
2) tworzenie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu,
3) ustalanie rocznych planów badań naukowych i planu finansowego Instytutu,
4) ustalanie sprawozdań z działalności Instytutu,
5) przedstawianie Radzie Naukowej do akceptacji lub zaopiniowania projektów, wniosków i sprawozdań w sprawach należących do jej kompetencji,
6) zatrudnianie, zwalnianie oraz awansowanie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie wniosków kierownika wewnętrznej jednostki organizacyjnej,
7) opracowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
8) ustalenie regulaminu pracy Instytutu,
9) powoływanie i odwoływanie kierowników wewnętrznych naukowych jednostek organizacyjnych - po zaopiniowaniu kandydatur przez Radę Naukową.
 

§ 12

Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:

1) koordynowanie prac naukowych,
2) przygotowywanie projektów planów badań naukowych oraz nadzór nad realizacją tych planów,
3) planowanie i koordynowanie współpracy naukowej z zagranicą i placówkami      naukowymi oraz uczelniami w kraju,
4) przygotowywanie projektów sprawozdań z działalności naukowej Instytutu,
5) organizowanie i udział w ocenie kadry naukowej Instytutu, dbałość o jej poziom i      rozwój naukowy,
6) dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu publikacji naukowych i prezentacji dorobku na zewnątrz przez pracowników Instytutu.
 

§ 13

Do zadań zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych należy w szczególności:

1) opracowywanie wspólnie z głównym księgowym preliminarza kosztów działalności Instytutu i nadzór nad jego wykonaniem,
2) nadzorowanie prac wewnętrznych i wynajętych służb administracyjno-gospodarczych, technicznych i zaopatrzenia,
3) organizacja i kontrola gospodarczej sfery działalności Instytutu, w szczególności w zakresie zabezpieczenia jego majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia inwestycji i remontów, administrowania i zabezpieczenia terenu, budynków i innej infrastruktury, nadzór nad kontrolą przestrzegania dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej.
 

§ 14

1. Dyrektor może powołać kolegium Instytutu oraz wewnętrzne zespoły problemowe lub komisje jako organy doradcze  i opiniodawcze.
2. Zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust.1 określa decyzja dyrektora o ich powołaniu.
 

§ 15

1. Rada Naukowa Instytutu liczy 36 osób (w tym minimum 12 osób spoza Instytutu).
2. W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:

1) 15 osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli ich liczba przekracza 15, w skład Rady wchodzą wybrani przez nich przedstawiciele,
2) Członkowie Akademii powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
3) Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nie zatrudnione w Instytucie lub zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy,  w liczbie nie mniejszej niż 25% członków Rady,
4) Dyrektor Instytutu i jego zastępca ds. naukowych,
5) Przedstawiciele pracowników naukowych, innych niż wymienieni w punkcie 1, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie 2,
6) Wybitni specjaliści w liczbie do 2 osób, wybrani przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2.

§ 16

1. Tryb wyboru członków Rady Naukowej jest następujący:

a) w odniesieniu do członków Rady, których mowa w §15 ust. 2 pkt 3 i 6 - wybór dokonywany jest na zebraniu ogólnym osób uprawnionych do głosowania, tj. wymienionych w §15 ust. 2 pkt 1 i 2, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż 50% osób uprawnionych,
b) w odniesieniu do członków Rady, o których mowa w §15 ust. 2 pkt 5 - wybór dokonywany jest przez pracowników naukowych innych niż wymienione w §15 ust. 2 pkt. 1, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy udziale nie mniej niż 50% osób uprawnionych.

2. Dyrektor Instytutu może przedstawić wstępną listę kandydatów na członków Rady wymienionych w §15 ust. 2 pkt 3 i 6 uzupełnianą następnie przez osoby uprawnione do wyboru określone w §15 ust. 2 pkt 1 i 2.
3. Listę kandydatów na członków Rady, o których mowa w §15 ust. 2 pkt 5 przedstawiają pracownicy naukowi inni niż wymienieni w §15 ust. 2 pkt 1, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Kandydatami mogą zostać osoby, które wyraziły zgodę na udział w pracach Rady.
5. Wybory przeprowadza komisja powołana przez ustępującą Radę Naukową; w przypadku nie powołania komisji przez Radę, komisję powołuje Prezydium Rady w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Wiceprezes PAN nadzorujący Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk lub upoważniona przez niego osoba.
 

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:

a) przyjmuje programy i plany: badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
b) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu,
c) uchwala statut Instytutu,
d) przeprowadza przewody  doktorskie, uchwala nadanie stopnia naukowego na podstawie uprawnień posiadanych przez Instytut oraz odbiera ślubowanie doktorskie (Załącznik nr 2),
e) dokonuje oceny kadry naukowej Instytutu oraz uchwala tryb i częstotliwość dokonywania okresowych ocen wyników pracy pracowników naukowych Instytutu,
f) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego, a także na  stanowiska kierowników wewnętrznych naukowych jednostek organizacyjnych Instytutu,
g) zgłasza kandydatów na członków Akademii i innych gremiów naukowych,
h) zgłasza kandydatów do nagród naukowych,
i) powołuje rzecznika dyscyplinarnego Instytutu,
j) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Akademii oraz wniesione pod obrady przez Przewodniczącego Rady, jej prezydium lub członka Rady.
 

§ 19

1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
2. Zasady i tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.
 

§ 20

1. Wewnętrzną organizację Instytutu określa jego Regulamin Organizacyjny.
2. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.

 IV. Tryb wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej w Instytucie

§ 21

1. Komisja dyscyplinarna orzekająca w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN wszczyna i prowadzi postępowanie oraz orzeka na zasadach określonych w rozdziale 9 powołanej w § 3 pkt 1 Statutu, Ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 179 z 2010 r. poz.1207).
2. Wyboru członków komisji, o której mowa w ust.1, w liczbie 5 osób, dokonuje się na zebraniu ogólnym pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż 50% osób uprawnionych do głosowania.
3. Listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej przedstawiają pracownicy naukowi i badawczo-techniczni zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Trzyosobowy skład orzekający w danej sprawie wyznacza przewodniczący komisji dyscyplinarnej. Przewodniczącym Komisji musi zostać osoba z tytułem profesora.

V.  Postanowienia końcowe

§ 22

Zasady gospodarki finansowej  Instytutu  określają odrębne przepisy.

§ 23

Porządek wewnętrzny, prawa i obowiązki oraz wzajemne relacje między pracodawcą a pracownikami w Instytucie określa Regulamin Pracy.
 

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Instytutu składa Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

§ 25

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 

§ 26

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu w dniu 22 lutego 2011 r. i zaopiniowany przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w dniu 14 kwietnia 2011 r.Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 

§ 27

Z dniem zatwierdzenia niniejszego Statutu traci moc Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 25 maja 2006 r.

Załącznik nr 1 - Struktura organizacyjna

Załącznik nr 2 - Ślubowanie doktorskie