Menu

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

|

Pliki PDF DOCX

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie


 

ZAMAWIAJĄCY PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

 

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Instytucka 3

05-110 Jabłonna

NIP 525-000-91-05         REGON 000325989

Tel./fax +48 22 765-33-00, www.ifzz.pl


 

TRYB POSTĘPOWANIA:

 

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 ze zm. – j.t.), tj. od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.


 

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 09300000-2 Energia elektryczna

CPV 65310000-9 Przesył energii elektrycznej

Uwaga:

 

Wykonawca otrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zwaną dalej „Specyfikacją” lub skrótem „SIWZ”.

 

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Tryb postępowania

 1. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (zwany dalej: Instytutem) z siedzibą w Jabłonnie, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą w Jabłonnie”

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. 2017.1579 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ, przy udziale komisji przetargowej.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.

 1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

 1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017.1579 ze zm.).

 2. Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo podpisze z Zamawiającym, umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

 1. Informacje ogólne

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami

 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną
  z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu nr: +48 22 765-33-02 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego do złożonego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, załącza dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej do występowania w imieniu Wykonawcy.

 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

 7. Zamawiający , treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.ifzz.pl.

 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej  www.ifzz.pl.

 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej www.ifzz.pl.

 10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.

 11. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.

 12. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:

- dr hab. Grzegorz Skiba, prof. nadzw., tel. 22 765-33-48 wew. 348 - sprawy

 merytoryczne

- mgr Marek Bienias, tel. 22 765-33-08 wew. 308 – sprawy formalne

    13) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i  

         dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku

         podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez

         oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz

         pełnomocnictw.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług   dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie w prognozowanej ilości 350.000 kWh rocznie.

 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 3. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii (PPE) z charakterystyką elektroenergetyczną znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ (dołączone do oferty).

 4. Zamawiający podpisze umowę na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji na warunkach wybranej najkorzystniejszej oferty.

 5. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przez kodeks cywilny, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018.755) oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.

 6. Podana przewidywana wartość zużycia energii elektrycznej przez Zamawiajacego w trakcie trwania umowy ma jedynie wartość orientacyjną i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu zakupu przez Zamawiajacego mniejszej niż przewidywana ilości energii. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego.

 7. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Warszawa ul. Marsa 95 w Warszawie.

 8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również  uzyskanie stosownych dokumentów od OSD stanowiących Potwierdzenie Dostaw.

 9. Ilekroć SIWZ opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający do realizacji zamówienia nie wymaga zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.


 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.     

 

 1. Wymagania dotyczące oferty

 1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w SIWZ w celu prawidłowego przygotowania oferty.

 2. Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.

 3. Niniejszą SIWZ należy wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

 5. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Zamówienia częściowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Oferty wariantowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. Zamówienia uzupełniające.

 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

ROZDZIAŁ II - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

1.  Wykonawca oblicza wartość oferty mnożąc jednostkowe ceny netto przez ilości podane w formularzu cenowym - załącznik nr 2, a następnie wylicza wartości brutto i sumuje wartości netto i brutto.

2. Ceny jednostkowe opłat dystrybucyjnych należy przyjąć do kalkulacji oferty zgodnie z obowiązującą w dniu składania oferty ceną zawartą w Taryfie OSD.

3. Wykonawca zamieszcza w ofercie tak wyliczona cenę łączną z podatkiem VAT. Cena ta nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy, lecz służy do porównania złożonych ofert.

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisje przetargowa w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Cena obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych. Wymaganym jest by wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia, zawarte były w cenie oferty.

6. Cenę oferty Wykonawca ma obowiązek skalkulować za okres zgodny z podanym w formularzu cenowym, dla przewidywanego przez Zamawiającego zużycia energii elektrycznej, w oparciu o następujące składniki ceny:

6.1. Składniki ceny zatwierdzanej przez Wykonawcę  – jednolita dla wszystkich grup taryfowych:

 1. cena energii elektrycznej

 2. opłata handlowa

6.2. Składniki ceny zawarte w Taryfie OSD zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki:

 1. stawka jakościowa

 2. stawka opłaty przejściowej

 3. składnik zmienny stawki sieciowej

 4. składnik stały stawki sieciowej

 5. opłata abonamentowa

 6. opłata OZE.

 

7. Zmiany składników ceny za usługę dystrybucji w okresie realizacji zamówienia następują zgodnie ze zmianą w Taryfie OSD, wprowadzoną w trybie określonym przez Prawo energetyczne.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

9. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2017.1221 j.t. z pózn. zm. ).

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę (stosownie do zapisów art. 91 ust. 3a zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.

11. Cena energii elektrycznej oraz stawka opłaty handlowej określona przez Wykonawcę, nie      ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

12. Zmiany opłat i stawek określonych w taryfie OSD zatwierdzonych decyzją Prezesa URE nie wymagają aneksu do umowy i wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.


 

ROZDZIAŁ III - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta zostanie sporządzona na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

 2. Wykonawca składa wraz z ofertą:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,

 2. wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 2

 3. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.

 4. szczegółowe zestawienie punktów poboru energii (PPE) z charakterystyką elektroenergetyczną znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ

 1. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 2. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

 3. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały.

 4. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwanego dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zadaniu poprzednim, składane są w oryginale

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa).

 2. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

 3. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy" i taki dokument dołącza do oferty.

 4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.

 5. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: 

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

nie otwierać przed 17 września 2018 r. godz. 11.00 (DZ-2401/4/18)


 

 1. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 3. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

ROZDZIAŁ IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.

2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

ROZDZIAŁ V – Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:

 1. koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na obrót energią elektryczną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo  energetyczne (Dz. U. 2018.755). .

 2. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy  dystrybucyjnej z OSD na świadczenie usługi kompleksowej (tj. sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej) na obszarze PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Warszawa ul. Marsa 95 w Warszawie – załącznik nr 4.

 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;

 4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

ROZDZIAŁ VI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

ROZDZIAŁ VII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bez śladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem zgodnie z określonym w Rozdziale III ust.12.

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.

Oferty należy składać w sposób opisany w Rozdziale III Specyfikacji, do dnia 17 września 2018 r. do godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w godz. 8.00 -15.00, pokój nr 304 lub 308.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2018 r. o godzinie  11.00 w siedzibie Zamawiającego, w pok. 304, 308 lub Biblioteka Naukowa.

 

ROZDZIAŁ VIII – WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 

ROZDZIAŁ IX – Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1. Tryb oceny ofert.

1)   Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty łącznie z podatkiem VAT, a także inne informacje przewidziane ustawą.

2)   Ocena ofert będzie dokonywana przez Komisję Przetargową. Oferty będą oceniane na  

     podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

3)   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli oferta:

   1. jest niezgodna z ustawą,

   2. jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3,

   3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

   4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

     e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

           zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

 1. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

 2. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

 3. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą,

 4. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium,

 5. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego,

 6. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

 7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

4)  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

      a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

      b) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

      c) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa

          wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona  żadna oferta,

      d) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

          zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

      e) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

      f) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było   wcześniej przewidzieć,

      g) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

5) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

 

       a) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

            nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu

            konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

       b) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez

            ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

       c) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o   cenę.

 

6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:  

       

       a) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

            nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu

            konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

       b) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez

            ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

       c) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

 

7) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4d, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku o towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   

8) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji.

 

9) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich  

         Wykonawców, którzy:

     a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

        upływem terminu składania ofert,

     b) złożyli oferty -  w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

10)  Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

2. Kryteria oceny ofert.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium:

 

- kryterium oceny ofert – cena

- znaczenie kryterium ceny – waga 100%.

 W kryterium – cena brutto oferty – zostanie zastosowany wzór:

 

P1  = ( Cmin / C ) x W1                            

 

Gdzie:

 

P1 – liczba punktów obliczona dla kryterium - cena brutto oferty

           Cmin  - cena brutto najtańszej oferty

           C – cena brutto rozpatrywanej oferty

           W1 – waga kryterium

 

      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryterium.

 

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostawy energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego – jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r.), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 12 września 2011 r.). Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie 10 kwietnia z dnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).


 

ROZDZIAŁ X - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki zawarte w SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 1. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4-5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 Ustawy, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

 3. Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

     o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

6.   Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni  

     do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana

     osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub po upływie terminu do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do przedstawienia projektu umowy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia następnego po dniu otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej.

8.   Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentów o których mowa powyżej będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy.

9.   Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym  

     Wykonawcy, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego określone w  

     załączniku nr 6 do SIWZ.

 1. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia, w którym uzna przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści SIWZ i sporządzone prawidłowo podpisze przedłożony mu projekt umowy uwzględniający istotne postanowienia umowy.     


 

ROZDZIAŁ XI – Zawarcie i zmiana umowy

    1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikiem nr 5 do SIWZ i na warunkach w nim określonych.

    2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku:

 1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - zmiana terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja czynności objętych przedmiotem zamówienia;

 2. zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową, która wejdzie w życie po zawarciu umowy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2b), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

    1. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, a określonych w pkt 2.

    2. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.


 

ROZDZIAŁ XII - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

 

ROZDZIAŁ XIII – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul Instytucka 3

2) w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt  im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 606 217 917

3)  dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego postępowania,

4) wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

5) wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

6) wykonawcy nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

ROZDZIAŁ XIV –  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


 

INTEGRALNA CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOSTYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2  – formularz cenowy

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik nr 4  – koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy  dystrybucyjnej z OSD na świadczenie usługi kompleksowej (tj. sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej) na obszarze PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Warszawa ul. Marsa 95 w Warszawie

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej

6. Załącznik nr 6 – istotne postanowienia umowy

7. Załącznik nr 7 – szczegółowe zestawienie punktów poboru energii (PPE) z charakterystyką elektroenergetyczną 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Zamawiający:

 

Nazwa, Adres ………………………

 

Wykonawca:

 

..........................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

 

REGON: ...................................................................,

NIP:       ...................................................................,

Tel. ..........................................................., Fax. …………………....…………………………….....,

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

 1. Niniejszym składamy ofertę na: dostawę energii elektrycznej wraz z usługą przesyłu i dystrybucji energii i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w SIWZ za n/w cenę:

 

Cena brutto oferty za okres ……….... m-cy ……………..… zł, słownie zł,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………. zł oraz podatek VAT (23%) w kwocie: …………………. zł.

 

- zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę/Konsorcjanta zg. z przedstawioną ofertą: ..................................................................................................................................................,

- zakres usług powierzonych Podwykonawcom/Konsorcjantom zg. z przedstawioną ofertą: .......................................................................................................................................,

 

Oferta za okres ……. m-cy została skalkulowana według aktualnych cen na dzień upływu terminu składania oferty zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD dla grup taryfowych określonych dla poszczególnych punktów odbioru. W przypadku zmiany Taryfy OSD wartość oferty ulegnie zmianie.

 

 1. Zamówienie będziemy realizować w okresie: od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

 2. Termin płatności faktur 14 dni od daty wystawienia faktury.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

 4. Oświadczamy, że:

     a) posiadamy aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

     b) posiadamy aktualną, obowiązującą w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej.

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ - 30 dni.

 2. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy (załącznik nr 6) w sprawie zamówienia publicznego akceptujemy bez zastrzeżeń.

 3. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ..

tel. ……………………………..,                    fax  …...……………………………………..

 1. Nasze konto bankowe …………………………………………………………………………….

 2. Nasz adres internetowy (URL)…………………………………..………………………………..

 3. Nasza poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………….…………………………

 4. Oświadczam/my, iż ww. Wykonawca/Wykonawcy:

 • wskazanym poniżej podwykonawcom:

      Nazwa.................................................................................................................................

 • Adres...................................................................................................................................

      zamierza/ zamierzają powierzyć następujące części zamówienia…………………………………..

 

 1.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

 

                 

 
 

..................................................     …………...................................................

     (miejscowość i data)      (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 


 

Załącznik nr 3

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa (firma)..........................................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”:

 

 1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

 2. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 3. oświadczam, że wszystkie informacje podane w składanych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania składa poniższe oświadczenie:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………..

……………………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy) ………………………………………… …………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

   …………………………………………

Podpis osoby/osób uprawnionych 

 

Załącznik Nr 2

 

Formularz cenowy


 

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących cen jednostkowych:

 

Grupa taryfowa

Liczba PPE

Moc umowna (kW)

Przewidywana ilość zużycia energii elektrycznej czynnej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. -  

[1050.000 kWh]

Okres obowiązywania umowy
(m-ce)

Wartość za dostawę energii elektrycznej (netto)

 

Wartość za usługę dystrybucji energii elektrycznej (netto)

Wartość łączna netto
(zł)
(kol.11+ kol.22)

Wartość łączna brutto
(zł)

Wartość jednostkowa

Wartość za dostawę energii elektrycznej
(kol.8 + kol.10)

Wartość jednostkowa

Wartość za usługę dystrybucji (kol.13+kol.15+kol.17+kol.19+kol.21)

Wartość jednostkowa za energię elektryczną z podziałem na strefy czasowe (zł/kWh)*

Wartość za energię elektryczną
(kol.5xkol.7) (zł)

Opłata handlowa (zł/m-c/PPE)

Wartość za dostawę
(kol.2xkol.6xkol.9)
(zł)

Stawka jakościowa (zł/kWh)*

Opłata jakościowa
(kol.5xkol.12) (zł)

Stawka opłaty                            przejściowej (zł/kW/m-c)

Opłata przejściowa
(kol.3xkol.6xkol.14)
(zł)

Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh)*

Opłata zmienna
(kol.5xkol.16)
(zł)

Składnik stały stawki sieciowej (zł/kW/m-c)

Opłata stała
(kol.3xkol.6xkol.18)
(zł)

Stawka opłaty abonamentowej (zł/mc/PPE)

Opłata abonamentowa
(kol.2xkol.6xkol.20) (zł)

Opłata OZE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

C21

 

 

całodobowo

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

x

x

x

łącznie:

 

łącznie:

 

łącznie:

 

 

łącznie:

 

łącznie:

 

łącznie:

 

łącznie:

 

łącznie:

 

 

łącznie:

 

 

 

                                           

ŁĄCZNIE

 

 


 

Wyliczona cena odpowiada cenie oferty złożonej w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości:

 

Cena oferty brutto: ……………………………………………………………………..…………………… ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku )

 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota netto ……………………………………………. słownie ………………………………………………………..……………………………………………….

 

Wartość dostawy energii elektrycznej obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłowej i dystrybucyjnej.


 

…………………………….. dnia ………………………….. 20… r. …………………………………………………….............................................................

         imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy


 

Załącznik Nr 6

 

Istotne postanowienia umowy

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Strony ustalają, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zostanie zawarta umowa (na szablonie Wykonawcy), pomiędzy Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, NIP 525-000-91-05, REGON: 000325989  zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez:

 

 1. Jacka Skomiała – Dyrektora Instytutu

 2. Bolesławę Karapytę – Główną Księgową

a

..............................., ul........................, .........................., NIP........................................., zwanym w treści umowy Sprzedawcą, reprezentowanym przez:

 

 1. ..........................................–..........................................

 2. ..........................................–..........................................

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usług jej dystrybucji, pod adresem i na warunkach złożonych w ofercie przetargowej, pod numerem ewidencyjnym (DZ-2401/4/18).

2. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji rozliczane będą według stawek cen i opłat zawartych odpowiednio w Taryfie/Cenniku Sprzedawcy oraz w Taryfie OSD zgodnie z grupą taryfową odbiorcy wskazaną w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Umowa określa prawa i obowiązki stron Umowy Kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji.

4.  Integralną częścią umowy jest SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) oraz oferta Wykonawcy.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy.

7.  Umowa uwzględnia postanowienia:

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny wraz z późniejszymi  zmianami;

b) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018.755 z późn. zm.) zwanej    dalej Ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

c) Koncesji Sprzedawcy na obrót energią elektryczną;

d) Koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej;

e) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD.
 

§ 2

 1. Odbiorca oświadcza, że poprzez zawarcie Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji wskazuje Sprzedawcę jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe na rynku bilansującym. Sprzedawca może zlecić wykonanie obowiązków w zakresie bilansowania handlowego Odbiorcy innemu podmiotowi.

 

Prawa i obowiązki stron

§ 3

Sprzedawca stwierdza, że posiada oświadczenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w którym OSD zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących warunków dystrybucji energii elektrycznej, budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez siebie urządzeń.

 2. Zachowania w miejscach dostarczania energii elektrycznej standardów jakościowych energii elektrycznej, zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami).

 3. Odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci dystrybucyjnej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez Odbiorcę prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

 4. Przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń, skarg i reklamacji od Odbiorców dotyczących standardów jakościowych.

 5. Udzielania Odbiorcom, na ich życzenie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostaw energii elektrycznej przerwanych z powodu awarii sieci.

 

§ 4

Sprzedawca zobowiązuje się do:

    1. Sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy według rzeczywistego zapotrzebowania w okresach rozliczeniowych.

    2. Przyjmowania, w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Sprzedawcy wniosków, zgłoszeń, skarg i reklamacji od Odbiorcy dotyczących dostarczania energii elektrycznej.

    3. Udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej w wysokościach określonych w Taryfie Sprzedawcy lub w Cenniku.

    4. Udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców w wysokościach określonych w Taryfie Sprzedawcy lub w Cenniku - w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

    5. Wznowienia dostaw energii elektrycznej wstrzymanych z powodów, o których mowa w §11, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie jej dostarczania. Odbiorca pokrywa koszt wznowienia dostaw energii elektrycznej, zgodnie z taryfą OSD.

    6. Dokonywania rozliczeń za sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczone usługi dystrybucji, zgodnie z zawartą Umową.

    7. Udzielania nieodpłatnych informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych Taryf lub Cennika. Taryfa Sprzedawcy oraz Taryfa OSD udostępniane są Odbiorcy w punktach obsługi klientów Sprzedawcy oraz publikowane są na stronie internetowej Sprzedawcy i OSD.

    8. Rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.

    9. Przekazywania informacji o cenach sprzedaży energii elektrycznej oraz warunkach ich stosowania, które będą zamieszczane na stronach internetowych Sprzedawcy oraz będą udostępniane do publicznego wglądu na tablicach ogłoszeń w siedzibie i oddziałach Sprzedawcy.

    10. Zlecenia sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego przez upoważnionego przedstawiciela OSD:

   1. po zgłoszonej reklamacji,

   2. w celu kontroli parametrów metrologicznych układów, przy uwzględnieniu postanowień § 8 ust.

12.
 

§ 5

W celu realizacji Umowy przedstawiciele OSD mają prawo do:

1. Wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń z układami pomiarowo-rozliczeniowymi, w celu przeprowadzenia odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych lub ich wymiany.

2.  Wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń z układami pomiarowo- rozliczeniowymi, po okazaniu legitymacji oraz pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w celu:

a) przeglądów urządzeń będących własnością OSD, a także prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz dokonywania badań i pomiarów.

b) kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, w tym: zbierania i zabezpieczania dowodów naruszenia warunków używania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz warunków zawartej Umowy.

 

§ 6

Odbiorca zobowiązany jest  do:

 1. Terminowej zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłat za zakupioną energię elektryczną i świadczenie usługi dystrybucji.  

 2. Wnoszenia opłat za dodatkowe usługi oraz czynności świadczone przez Sprzedawcę bądź OSD na zlecenie Odbiorcy lub wynikających z Taryfy lub Taryfy OSD.

 3. Pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy, bez naruszania praw osób trzecich.

 4. Utrzymywania należącej do niego wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

 5. Utrzymywania użytkowanego obiektu w sposób nie utrudniający prawidłowego funkcjonowania sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości istniejących urządzeń, w szczególności od drzew, krzewów i obiektów budowlanych.

 6. Umożliwienia przedstawicielom OSD odczytania wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych.

 7. Umożliwiania przedstawicielom OSD dostępu (wraz z niezbędnym sprzętem) do swoich urządzeń energetycznych znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy w celu: usunięcia awarii w sieci, sprawdzenia stanu licznika, wykonania prac związanych z eksploatacją lub naprawą oraz demontażem licznika.

 8. Usunięcia przyczyny zakłóceń w Sieci dystrybucyjnej lub awarii wraz z poniesieniem kosztów, gdy awarię lub zakłócenia w sieci spowoduje instalacja Odbiorcy.

 9. Wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego, będącego własnością Odbiorcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku odbiorców zaliczonych do grup przyłączeniowych II i III, a także VI (dla napięcia zasilania wyższego niż 1 kV) oraz Wytwórców (niezależnie od wysokości napięcia zasilania) podstawowe i rezerwowe układy pomiarowo – rozliczeniowe określone przez OSD nabywa, instaluje, wymienia, konserwuje i zgłasza do legalizacji, badania laboratoryjnego lub ekspertyzy własnym kosztem i staraniem Odbiorca. Odbiorca dostarcza zastępczy układ pomiarowo-rozliczeniowy na czas trwania legalizacji, laboratoryjnego sprawdzenia lub ekspertyzy.

 10. Umożliwienia wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością OSD.

 11. Prawidłowej eksploatacji własnych instalacji (urządzeń) i nie wprowadzania do zasilającej sieci dystrybucyjnej zakłóceń definiowanych jako: przepięcia, migotania, zapady napięcia oraz wyższe harmoniczne, powodujące odkształcenia napięcia w punktach odbioru energii elektrycznej.

 12. Poniesienia kosztów sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego reklamowanego przez Odbiorcę w przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego stwierdzono, że wskazania nie przekraczają dopuszczalnych, określonych przez przepisy metrologiczne, granicznych wielkości tolerancji pomiaru.

13. Niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy lub OSD o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach, mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczania za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji.

14. Powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

15. Zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą układu pomiarowo-rozliczeniowego w tym nałożonych plomb oraz, w przypadku gdy układ ten stanowi własność OSD, zwrotu kosztów poniesionych przez OSD, związanych z zakupem i zainstalowaniem układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego lub systemu pomiarowo-rozliczeniowego, Odbiorca ponosi koszty zakupu i zainstalowania tego układu wg.  kalkulacji kosztów OSD. Wg kalkulacji kosztów OSD, Odbiorca ponosi również koszty zerwania lub uszkodzenia plomb.

16.Dostarczania sprawozdań finansowych sporządzanych na koniec roku obrachunkowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępniana  otrzymanych sprawozdań innym podmiotom w ramach Grupy Kapitałowej PGE∗*.

 

Rozliczenia stron

§ 7

 1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji, z wyłączeniem ryczałtowej grupy taryfowej, dokonywane są na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych PPE określonych w Umowie.

 2. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadza się zgodnie z przedstawioną ofertą Sprzedawcy. Cena energii elektrycznej oraz stawka opłaty handlowej określona przez Wykonawcę, nie  ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

 3. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji przeprowadza się zgodnie z zawartą Umową oraz odpowiednio Taryfą OSD. Zmiany opłat i stawek określonych w taryfie OSD zatwierdzonych decyzją Prezesa URE nie wymagają aneksu do umowy i wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 4. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego.

 5. Termin płatności opłat za sprzedaną energię elektryczną i  świadczenie usługi dystrybucji określa Sprzedawca na fakturze VAT, fakturze VAT korekta lub nocie księgowej. W razie otrzymania faktury VAT, faktury VAT korekta lub noty księgowej, której termin płatności upłynął Odbiorca zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 6. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca obciąża Odbiorcę odsetkami ustawowymi.

 7. Reklamacje Odbiorcy nie zwalniają od obowiązku płatności należności.

 8. Zasady zamawiania oraz określania opłat za moc umowną określa Taryfa OSD.

 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub błędów w odczycie jego wskazań, skutkującymi zaniżeniem bądź zawyżeniem jego wskazań, Sprzedawca skoryguje należności za  sprzedaną energię elektryczną oraz świadczenie usługi dystrybucji. Skorygowania dokonuje się według następujących zasad:

9.1.Korekta, o której mowa w ust. 9, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.

9.2.Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur VAT, jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

9.3. Jeżeli określenie błędu, nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury VAT. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

9.4.Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

 1. W przypadku zmiany cen i stawek opłat Sprzedawca przyjmuje do rozliczeń wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień wprowadzenia nowych cen i stawek opłat:

 1. szacunkowe – na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym zawierającym datę zmiany cen i stawek opłat,

 2. rzeczywiste – odczytane przez OSD.

 1. W przypadku, gdy Okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia energii w tym okresie, z uwzględnieniem sezonowości poboru energii i trendu poboru energii elektrycznej

 2. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej wystąpi:

a)nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu;

b)niedopłata, to podlega ona doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury  VAT.

 

Warunki rozwiązania i zmiany umowy

§ 8

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia  31 grudnia 2021 r.

 2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną i świadczenie usługi dystrybucji co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

 3. Sprzedawca może zmienić warunki Umowy poprzez wprowadzenie nowych lub zmianę dotychczasowych odpowiednio Taryf, Cennika.

 4. Taryfy, podlegające zatwierdzeniu przez Prezesa URE, wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 5. Zmiany odpowiednio Umowy, Cennika, Regulaminu wprowadza Sprzedawca. Zmiany wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę,

 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 7. W przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego lub wprowadzających nowe obowiązki podatkowe, cena energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia obowiązywania nowych lub zmienionych przepisów bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

 

Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej

§ 9

 1. Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej, może nastąpić w przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną i świadczenie usługi dystrybucji co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. Sprzedawca, powiadamia na piśmie Odbiorcę energii elektrycznej o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia, a pozostałych Odbiorców Sprzedawca powiadamia o zamiarze wstrzymania dostarczania Energii, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z tego tytułu.

 2. Sprzedawca informuje, że OSD przysługuje prawo wstrzymania dostaw energii elektrycznej oraz obciążenia Odbiorcy opłatami przewidzianymi w Taryfie OSD, w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz w przypadku, gdy instalacja elektryczna znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
  W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej Odbiorca uiszcza opłatę z tytułu nielegalnego poboru bezpośrednio na rzecz OSD.

 3. Odbiorca jest zobowiązany do regulowania opłat stałych wynikających z Taryfy lub Cennika Sprzedawcy i Taryfy OSD, w okresie wstrzymania dostawy, o ile nie nastąpi rozwiązanie Umowy.

 4. Sprzedawca za pośrednictwem OSD ma prawo do uzależnienia wznowienia dostawy energii elektrycznej wstrzymanej z powodu jej nielegalnego poboru od wykonania zaleceń technicznych eliminujących przyczyny nielegalnego poboru energii elektrycznej.

 

Bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Odbiorcy oraz parametrów jakościowych energii

§ 10

 1. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorcy przysługuje bonifikata. Umowa może odmiennie uregulować wysokość udzielanej bonifikaty.

 2. Wysokość bonifikaty, o której mowa w ust. 1, określana będzie w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 3. W okresie, w którym nie były dotrzymane parametry jakościowe energii elektrycznej, a układ pomiarowo-rozliczeniowy uniemożliwia określenie ilości energii elektrycznej dostarczonej odbiorcy, ilość tej energii ustala się na podstawie poboru energii elektrycznej w analogicznym okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz proporcji liczby godzin, w których parametry jakościowe energii elektrycznej nie zostały dotrzymane, do całkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym.

 4. Za każdą nie dostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu:

a) przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV  przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b Ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii;

b) przyłączonemu do sieci innych napięć niż te, o których mowa w lit. a) powyżej,   przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b Ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

  Ilość nie dostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach.

5. Zmiana  wysokości bonifikat i upustów z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Odbiorcy oraz standardów jakościowych energii przewidzianych w niniejszym paragrafie, następuje w przypadku zmiany przepisów wydanych na podstawie Ustawy w tym zakresie, bez konieczności zmiany Regulaminu.

 

Ochrona danych osobowych

§ 11

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul Instytucka 3

2) w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt  im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 606 217 917

3)  dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego postępowania,

4) wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

5) wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

2. Dokumentacja z niniejszego postępowania będzie przechowywana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy oraz za szkody powstałe w skutek:

 1. siły wyższej,

 2. z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy,

 3. działania osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności,

 4. planowych i nieplanowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, pod warunkiem, że przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie będą trwały dłużej niż to wynika z dopuszczalnych wielkości,

 5. wskazanych ograniczeń, wprowadzanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie Energetycznym.

 1. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej wynikające z przerw planowych, nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zastosowania w instalacji Odbiorcy ochrony przed przepięciami łączeniowymi lub atmosferycznymi, występującymi w sieci dystrybucyjnej.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo przekazywania informacji dotyczących Odbiorcy niedokonującego terminowo zapłaty należności z niniejszej Umowy do właściwego biura informacji gospodarczej zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

 4. Wszelkie prace przy urządzeniach pomiarowo – rozliczeniowych mogą być wykonywane wyłącznie przez przedstawicieli OSD lub za jego zgodą.

 5. Sprzedawca  może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na inny podmiot powiązany kapitałowo ze Sprzedawcą, lub inny podmiot będący następcą prawnym Sprzedawcy.

7. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień

    publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo energetyczne w raz z aktami wykonawczymi.

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

9. Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Odbierającego.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

             ODBIORCA                                                                                            SPRZEDAWCA

 

Załącznik nr 4


 

OŚWIADCZENIE


 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

„dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Oświadcza, że posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20 – 340 Lublin, ul. Garbarska 21A Oddział Warszawa na świadczenie usługi kompleksowej (sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej)
 

……………………, dnia …………… ……………………………………………….

  Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych

                   (pieczęć wykonawcy)

 

Załącznik Nr 5

 

.................................................

      (pieczęć Wykonawcy)


 

Oświadczenie


 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”


 

....................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)


 

oświadczamy, że Wykonawca*:

☐Błąd! Nie określono zakładki. nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

 

☐Błąd! Nie określono zakładki. należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące podmioty:

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

........................................... .......................................................................................

(miejscowość i data)   (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

 

 

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

 

                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 7

 

Szczegółowe zestawienie Punktów poboru z charakterystyką elektroenergetyczną obiektu – dla każdego układu pomiarowo rozliczeniowego – dotyczy Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą  w Jabłonnie 

1. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

l.p.

punkt odbioru

rodzaj punktu poboru

adres/ulica

nr

kod

miejscowość

numer ewidencyjny/PPE

numer licznika

taryfa

moc umowna

Szacunkowe roczne zużycie energii

1

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT

im. JANA KIELANOWSKIEGO

Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w JABŁONNIE

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT

im. JANA KIELANOWSKIEGO

Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w JABŁONNIE

Instytucka

 3

05-110

Jabłonna

44600031

837784,837784

C21

100 KW

350 000 kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma

 

350 000 kWh

  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy oraz zmiana w załączniku nr 2 do SIWZ