Menu

Konkurs Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN na stanowisko adiunkta

|

Miejsce zatrudnienia: Zakład Żywienia Zwierząt IFiŻZ PAN

 

I. Wymagania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko

 

Kandydat powinien:

 1. Posiadać stopień przynajmniej doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych;
 2. Być autorem lub współautorem min. 4 prac naukowych opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście Journal Citation Reports (JCR);
 3. Wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego;
 4. Odbyć naukowy staż zagraniczny (warunek pożądany, ale nie wymagany),
 5. Posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych;
 6. Posiadać wiedzę na temat fizjologii przewodu pokarmowego ssaków;
 7. Posiadać doświadczenie w wykonywaniu badań na zwierzęcych;
 8. Posiadać znajomość podstawowych analiz chemicznych i technik biologii molekularnej;
 9. Posiadać umiejętność pracy z chromatografem cieczowym i gazowym;
 10. Posiadać umiejętność statystycznej analizy danych

 

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie
 • życiorys
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy
 • kwestionariusz osobowy
 • certyfikat lub zaświadczenie ze studium języków obcych lub innej uprawnionej jednostki, lub rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego

 

 

Termin składania dokumentów: do 12 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Instytutu

 

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w dniu 15 lutego 2018 r. (w godz. 10:00-14:00)