Menu

KONKURS Dyrektora Instytutu na stanowisko asystenta w Zakładzie Żywienia Zwierząt

|

KONKURS

Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt

im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

na stanowisko asystenta

   

Miejsce zatrudnienia: Zakład Żywienia Zwierząt IFiŻZ PAN

 

I. Wymagania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko:

 1. Kandydat powinien posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra (lub lek. wet.) z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych

 2. Na dyplomie ukończenia studiów magisterskich kandydat musi mieć ocenę co najmniej dobrą

 3. Kandydat powinien wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie

 

II. Wymagania specyficzne

 

 1. Wiedza na temat fizjologii przewodu pokarmowego ssaków;

 2. Zainteresowanie wykonywaniem doświadczeń na zwierzęcych (prosięta, drób, szczury);

 3. Znajomość podstawowych analiz chemicznych i technik biologii molekularnej;

 4. Umiejętność statystycznej analizy danych;

 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 • podanie

 • życiorys

 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (lub lek. wet.)

 • wykaz publikacji (jeżeli są)

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy

 • certyfikat lub zaświadczenie ze studium języków obcych lub innej uprawnionej jednostki lub rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

 

Przypominamy o konieczności podpisania każdego dokumentu.

Termin składania dokumentów: do 18.08.2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie IFiŻZ PAN

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie w dniu 25.08.2017 r.