Menu

Praca dla magistranta/doktoranta

|

 

Nazwa jednostki: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN – Jabłonna k. Warszawy

Nazwa stanowiska: Magistrant/Doktorant
Wymagania:

 1. Student II stopnia lub doktorant na kierunku biologicznym, biotechnologicznym lub pokrewnym

 2. Deklaracja podjęcia studiów doktoranckich (w przypadku magistranta) w dziedzinie nauk biologicznych, rolniczych lub pokrewnych w ciągu 12 miesięcy;

 3. Wiedza z zakresu rozrodu zwierząt, endokrynologii lub neuroendokrynologii;

 4. Gotowość do uczestniczenia lub prowadzenia doświadczeń na zwierzętach (owce);

 5. Zainteresowanie technikami biologii molekularnej (PCR, Western blot);

 6. Znajomość metod statystycznych;

 7. Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta dotychczasową działalnością naukową (publikacje, udział w konferencjach, szkoleniach, stażach itp.);

 8. Umiejętność pracy zespołowej;

 9. Zaangażowanie w realizację grantu – dyspozycyjność;

 10. Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury naukowej;

Dodatkowym atutem będzie zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r., w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz.628). Szkolenie to jest warunkiem niezbędnym uzyskania wyznaczenia do uczestniczenia w wykonywaniu procedur w doświadczeniu na zwierzętach. W przypadku braku uczestnictwa w takim szkoleniu student będzie zobligowany do odbycia go.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN pt. „Allopregnanolon, jako główny ośrodkowy czynnik kształtujący aktywność sekrecyjną osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz jej odpowiedź na stres u ciężarnej owcy”

 1. Uczestniczenie w wykonywaniu lub wykonywanie procedur na zwierzętach doświadczalnych pod opieką kierownika projektu;

 2. Praca w laboratorium przy oznaczaniu ekspresji genów i białek oraz stężenia neurotransmiterów i neuropeptydów w płynie mózgowo-rdzeniowym;

 3. Prowadzenie dokumentacji badawczej;

 4. Aktywny udział w opracowaniu wyników doświadczeń i przygotowaniu publikacji;

 5. Okresowe sprawozdawanie postępów prac.

 6. Wykonanie pracy doktorskiej w oparciu o publikacje oryginalne opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych oraz jej obrona w IFiŻZ PAN.

 7. Więcej informacji o szczegółach natury naukowej można uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu: Prof. dr hab. Tomasz Misztal, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Typ konkursu NCN: OPUS-NZ
Termin składania ofert: 15 czerwca 2017, 23:59
Zgłoszenia należy przesyłać na adres pocztowy:
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna – z dopiskiem „konkurs”
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 czerwca 2017 r.
Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2017;

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie w formie stypendium;

 • Okres pracy przy projekcie: 24 miesiące;

 • Wysokość stypendium 3000 zł miesięcznie;

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;

 • Życiorys naukowy (CV);

 • Opinia promotora pracy magisterskiej lub aktualnego opiekuna naukowego;

 • Lista dotychczasowych publikacji lub innych osiągnięć (jeśli posiada);

 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (jeśli posiada);

 • Certyfikat uprawniający do uczestniczenia w procedurach lub do wykonywania procedur i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, wydany przez stosowną instytucję (jeśli posiada).

Dokumenty powinny zawierać następująca klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późniejszymi zmianami”.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Stypendium może zostać przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania. Na stypendystę nie może zostać wybrana osoba przebywająca w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym dziekańskim itp.