Menu

Instytut prowadzi badania podstawowe i prace rozwojowe w zakresie fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich oraz laboratoryjnych. Dotyczą one endokrynologii wzrostu, rozwoju i rozrodu, neuroendokrynologii, a także metabolizmu i wykorzystania składników pokarmowych oraz substancji aktywnych biologicznie zawartych w paszach.

Ważną pozycję stanowią badania nad rozwojem struktury i funkcji przewodu pokarmowego u nowonarodzonych i rosnących zwierząt oraz badania dotyczące symbiotycznych mikroorganizmów, zasiedlających przewód pokarmowy ssaków roślinożernych.

W ostatnich latach, podjęto innowacyjne prace, których celem jest poprawa cech prozdrowotnych mięsa drobiowego, wieprzowego i jagnięciny przez zmniejszenie otłuszczenia tusz oraz poprawę profilu kwasów tłuszczowych.

 

Instytut

 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz.882), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 września 2016 r Instytutowi Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.