slide 1

§ 1

Osoba w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w Projekcie spełnia lub będzie spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów kwalifikujących:

 • jest absolwentem lub studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia nauk weterynaryjnych, biologicznych, technologii żywności, rolniczych, zootechnicznych lub pokrewnych nauk przyrodniczych, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

§ 2

Dodatkowe kryteria, które będą wpływały na ocenę kandydata:

 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • posiadanie udokumentowanej praktyki w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu wyników badań naukowych w języku angielskim;
 • posiadanie praktycznej znajomości podstawowych technik biologii molekularnej (np. izolacja RNA/DNA; Real-Time PCR, Western Blot, ELISA);
 • odbycie szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r., w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz.628). Szkolenie to jest warunkiem niezbędnym uzyskania wyznaczenia do uczestniczenia w wykonywaniu procedur w doświadczeniu na zwierzętach;
 • znajomość stosowania metod analitycznych z zakresu chromatografii gazowej i/lub cieczowej;
 • udział w prowadzeniu doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych lub na zwierzętach gospodarskich;
 • znajomość metod oceny jakości produktów przeznaczonych do żywienia człowieka;
 • udział w szkoleniach dotyczących odziaływania żywienia na mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt i/lub ludzi;
 • czynny udział w konferencjach naukowych o tematyce związanej z odziaływaniem na zdrowie konsumentów poprzez żywienie.

§ 3

 1. Do obowiązków stypendysty będzie należała realizacja zadań zawartych w projekcie tj. prowadzenie (planowanie/wykonywanie/raportowanie) doświadczeń żywieniowych na kurczętach oraz szczurach laboratoryjnych; analizy laboratoryjne: pobieranie i utrwalanie materiału do badań (rożne tkanki oraz treść pokarmowa), wykonywanie analiz histologicznych (przygotowywanie preparatów histologicznych, barwienie oraz wykonywanie pomiarów morfo-struktury różnych odcinków jelit); analiza składu i aktywności mikroflory bakteryjnej (koncentracja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych – GC, aktywności enzymów bakteryjnych – spektrofotometria, składu mikroflory bakteryjnej – RT PCR); pobieranie i przygotowywanie materiału do analiz jakościowych (właściwości organoleptycznych i/lub fizyko-chemicznych).
 2. Stypendysta będzie zatrudniony w projekcie na okres 36 miesięcy.
 3. Całkowita wysokość stypendium: 108.000,00 zł.

§ 4

Przystępując do konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie, kandydat składa następujące dokumenty:

 1. Podanie w języku polskim lub angielskim;
 2. Życiorys w języku polskim lub angielskim (uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach) oraz dane kontaktowe osoby / osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi;
 3. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim z opisem zainteresowań naukowych (maksymalnie 2 strony);
 4. Zaświadczenie (jeżeli dotyczy) o odbyciu szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych.

§ 5

Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Dr inż. Paweł Konieczka - Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Jacek Skomiał – Dyrektor Instytutu
 3. Dr Anna Tuśnio – p.o. Kierownika Zakładu Żywienia Zwierząt

§ 6

Dokumenty, o których mowa w § 4 należy złożyć do dnia 20 marca 2019 r. drogą elektroniczną w formacie pdf. Kontakt i składanie podań: office@ifzz.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Stypendysta w projekcie Bioaktywność kannabidiolu i nano-selenu w utrzymaniu potencjału immunologicznego oraz integralności przewodu pokarmowego u kurcząt”.

§ 7

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej oraz rozmowy z kandydatami odbędą się nie później niż 7 dni po terminie składania dokumentów, o którym mowa w § 6.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy w języku polskim z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). W podaniu i CV należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk” (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 8

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydata jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul Instytucka 3
 2. w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk pod adresem e-mail: office@ifzz.pl lub 606 217 917
 3. dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego konkursu,
 4. kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 5. kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.