slide 1

$1

Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać następujące wymagania:

 • posiadać tytuł lekarza weterynarii lub magistra biologii, biotechnologii, rolnictwa lub w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych;
 • posiadać dobrą znajomość języka angielskiego; posiadać udokumentowaną praktykę w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu wyników badań naukowych w języku angielskim będzie dodatkowym atutem;
 • posiadać praktyczną znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (np. izolacja RNA/DNA; Real-Time PCR, Western Biot, ELISA);
 • odbył szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r., w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz.628). Szkolenie to jest warunkiem niezbędnym uzyskania wyznaczenia do uczestniczenia w wykonywaniu procedur w doświadczeniu na zwierzętach;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu doświadczeń na zwierzętach, a w szczególności na zwierzętach gospodarskich będzie dodatkowym atutem;
 • kandydat powinien być doktorantem lub uczestnikiem studiów doktoranckich lub uczestnikiem seminarium doktorskiego pracującym nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

$2

 1. Do obowiązków stypendysty będzie należała realizacja zadań zawartych w projekcie tj. udział w doświadczeniach na zwierzętach, wykonanie analiz ekspresji badanych genów (Real-Time PCR) i białek (Western Biot, ELISA) w strukturach podwzgórza i przysadce oraz oznaczenie poziomu badanych hormonów i mediatorów zapalnych we krwi (RIA, ELISA). Stypendysta będzie brał także udział w upowszechnianiu wyników badań na konferencjach naukowych oraz poprzez opracowanie publikacji naukowych.
 2. Doktorant będzie zatrudniony w projekcie na okres 20 miesięcy.
 3. Całkowita wysokość stypendium: 50.000,00 zł.

$3

Przystępując do konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie, kandydat składa następujące dokumenty:

 1. Podanie w języku polskim lub angielskim;
 2. Życiorys w języku polskim lub angielskim (uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach) oraz dane kontaktowe osoby / osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi;
 3. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim z opisem zainteresowań naukowych (maksymalnie 2 strony);
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza weterynarii lub magistra;
 5. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych

$4

Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Dr hab. Andrzej Herman, prof. IFiŻZ - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Jacek Skomiał - dyrektor Instytutu
 3. Prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba - kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt
 4. Dr hab. Alina Gajewska, prof. IFiŻZ - przewodnicząca ds. Rozwoju Kadry Naukowej

$5

Dokumenty, o których mowa w § 3 należy złożyć do dnia 19 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną w formacie pdf. Kontakt i składanie podań: office@ifzz.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Doktorant w projekcie Opus 00225".

$6

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej oraz rozmowy z kandydatami odbędą się nie później niż 7 dni po terminie składania dokumentów, o którym mowa w § 5.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy w języku polskim z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). W podaniu i CV należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk" (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

$7

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydata jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul Instytucka 3
 2. w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk pod adresem e-mail: oflfice@ifzz.pl lub 606 217 917
 3. dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego konkursu,
 4. kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 5. kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

$8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.